1e termijn VLP Algemene beschouwingen Begroting 2022 Gemeente Beesel

1e termijn VLP Algemene beschouwingen Begroting 2022 Gemeente Beesel

Geacht College en leden van de gemeenteraad, overige aanwezigen en luisteraars thuis,


Dit zijn de laatste algemene beschouwingen voor de verkiezingen van 2022. We hebben een bewogen periode achter de rug. Door corona en de bijbehorende maatregelen is de wereld veranderd. We hebben daar allemaal de gevolgen van meegemaakt en ook nu zitten we nog steeds in een fase dat we niet weten wat de toekomst ons gaat brengen. De besmettingen nemen helaas weer toe en de bijbehorende maatregelen ook. Wat wel zeker is, is dat we hier nog lang niet klaar mee zijn en corona nog heel lang zal na-ijlen in onze gemeenschap.


Op de eerste plaats danken we het College en het ambtelijke apparaat voor de werkzaamheden die zij hebben uitgevoerd om tot deze begroting te komen.


De financiële situatie in de gemeente Beesel is er in 2021 niet beter op geworden. Integendeel, we hebben flink moeten interen op de algemene reserves. Vooral door de uitgaven in het Sociaal Domein hebben we hier behoorlijk in moeten leveren. De fractie van de VLP heeft er de afgelopen periode regelmatig op gewezen dat de uitgaven uit de hand zijn gelopen. Wij hebben ons punt daarin gemaakt en willen nu vooral vooruit kijken en er samen voor gaan zorgen dat de gemeente Beesel een financieel gezonde gemeente blijft. Om dat voor elkaar te krijgen is het wel belangrijk dat we de algemene reserves aan gaan vullen. We juichen het daarom toe dat er een bedrag van 350.000 europer jaar naar deze reserve gaat. Maar dat is in onze ogen niet voldoende. Wij zijn voorstander om de reserves verder te blijven aanvullen via de middelen die het Rijk ons in 2023, 2024 en 2025 biedt, maar nog niet mogen worden ingerekend als opbrengst. We zien echter ook, dat we jaarlijks een bedrag van 222.000 euro onttrekken voor diverse kapitaallasten. We hebben hier een motie voor klaar liggen.


Waar we als fractie grote moeite mee hebben is dat we onze inwoners opzadelen met een extra verhoging van de OZB van 7%, boven de 3% die we eerder hebben afgesproken. Onze burgemeester noemt deze verhoging acceptabel. Wij kunnen echter niet met deze extra verhoging instemmen. Tekorten dichten over de ruggen van onze inwoners kan wat ons betreft echt niet. Wij kunnen aan onze burgers niet uitleggen waarom ze nu per gezin minimaal 100 euro per jaar meer moeten gaan betalen. Tel daar bij de verhoging van de energielasten bij op, dan zijn voor velen de financiële gevolgen zeer ernstig. En dat zeggen we niet om qua gemeentelijke belastingen de goedkoopste gemeente van Limburg te zijn. Dat doen we om er voor te zorgen dat we de gemeente Beesel een aantrekkelijk gemeente willen laten zijn om in te blijven wonen en om te komen wonen. Verder zien we meerjarig dat we vanaf 2023 er financieel weer positief op komen te staan. Waarom dan nu de OZB verhogen? Die verhoging telt immers ook de komende jaren door.


We hebben begrepen dat er afgelopen jaar ruim 600.000 euro aan subsidies is toegezegd. Dat is goed werk! We vragen ons wel af waarom hier in de begroting geen rekening mee is gehouden. Wat de fractie van de VLP betreft gaan dat wel gebeuren. Wij hebben er vertrouwen in dat het ons ambtenarenapparaat lukt om deze binnen te halen.


Nu we het toch hebben over het ambtenarenapparaat, willen we ook met u delen dat we daar ook zorgen over hebben. Door Corona wordt er veel thuisgewerkt. Gevolg is wel dat de afstand tussen de burgers en de ambtenaren te groot aan het worden is. De fractie van de VLP is van mening dat we daar iets aan moeten gaan doen. Het gemeentelijk apparaat moet geen ver van mijn bed show gaan worden, maar zichtbaar in alle kernen aanwezig zijn. Wij roepen u daarom op om met een plan te komen hoe deze samenwerking verbeterd kan en moet worden. Fractie van de VLP is bezorgd over het hoge personeelsverloop en openstaande vacatures. Wat is hiervan de oorzaak? Ligt dat bijvoorbeeld aan de andere manier van werken. Wellicht is het een idee om een personeelstevredenheidsonderzoek in 2022 te houden onder de medewerkers.


Onze jeugd is onze toekomst en verdiend daarom alle aandacht die daar voor nodig is. Daarbij is een goed beleid de basis. In deze begroting maakt u daar ook melding van. Echter, klopt het voorzitter door in te stemmen met deze begroting we ook instemmen met het nieuwe jeugdbeleid? Dit staat toch pas op de agenda voor de raadsvergadering in december? Of begrijpen wij het verkeerd.


In de programmabegroting geeft u onder andere aan dat het samenlevingsloket niet meer nodig is en dat de huur daarvan kan worden opgezegd. Tot onze verbazing is dat pas in september 2023. Dan betalen we dus 2 jaar huur voor een ruimte die niet nodig is. Uw antwoord hierop weten we al: er is een overeenkomst afgesloten waarin dit afgesproken is. Waarom neemt u geen initiatief om in goed overleg met de verhuurder een eerdere ontbinding van deze overeenkomst af te spreken. Dit bespaart de gemeenschap geld en laat zien dat u ook goed ondernemerschap in huis heeft.


Verder lezen we in de begroting, dat u de subsidies aan de verenigingen gaat herijken. Als doel noemt u om deze subsidies in balans met elkaar te brengen en stapeling van subsidies weg te halen. Fractie van de VLP vindt dat een goed voornemen, echter de doelstelling vinden wij toch te wazig. Waarom komt u niet met een concreter voorstel, door bijvoorbeeld een percentage te noemen dat u wilt gaan besparen. Dan weten de ambtenaren die daarmee op pad gaan wat hun opgave gaat worden.


Op het gebied van duurzaamheid, komt u met het voorstel om meer te gaan vergroenen. “Tegel er uit en groen erin” noemt u onder andere. Dat lijkt een goed idee, maar wij vragen ons of wie er dan voor het onderhoud van dat groen gaat zorgen. Daar moeten toch afspraken over gemaakt worden, om te voorkomen dat deze plekken er straks niet uitzien.


De huidige woningmarkt is ingewikkeld. De huizenprijzen schieten nog steeds omhoog en doorstroming gaat nog te langzaam. Voor onze jeugd is het bijna onmogelijk om een woning te kopen of te huren. Er moeten dus woningen bijgebouwd worden in types en prijsklassen waar behoefte aan is. Ook moeten we kijken naar de bestaande voorraad. Er komt een herijking van de woonvisie. Maar er moeten ook goede prestatieafspraken komen met de sociale verhuurders die werkzaam zijn in onze gemeente. Deze afspraken moeten concreter worden. De huidige afspraken zijn nog te vrijblijvend. Bij nieuwe projecten moet de behoeftevraag als eerste gesteld worden. Wij zijn voorstander van sneller bouwen, maar dan alleen type woningen en prijsklassen die nodig zijn.


Over het bouwen willen wij als fractie van de VLP nog graag iets met u delen. Er staan gelukkig een aantal nieuwbouwprojecten in de steigers en hopelijk komen er nog meer. Vroeger werd er altijd een budget van 2% begroot om bij ieder project een kunstwerk aan te brengen. Dat doen we tegenwoordig helaas niet meer. Wij zijn voorstander om dat weer toe te gaan voegen aan de nieuwbouwplannen. Ieder nieuw project krijgt dat een bijpassend kunstwerk in de straat of in het gebouw.


Op initiatief van de VLP is een paar jaar geleden de K80 in het leven geroepen. Onze burgemeester zit in het bestuur. Middels de K80 kunnen de kleinere gemeenten een gezamenlijke vuist maken tegen rijksbeleid. De rol van de K80 is aan het groeien. Fractie van de VLP is daar trots op en geeft onze burgemeester mee om in dat gremium vooral zijn mannetje te staan en gebruik te maken van de kansen die daar liggen. Als fractie van de VLP verwachten we in 2022 de eerste resultaten te zien.Denk daar bijvoorbeeld aan het naar binnen halen van subsidies voor lokale politieke partijen, gelijkwaardig aan de subsidies voor de landelijke politieke partijen.


Afgelopen jaar is het ondiepe bad vernieuwd. Er is toen ook onderzoek gedaan naar de technische staat van het diepe bad. Ons is toen verzekerd dat er geen problemen te verwachten waren. Tot onze verbazing lezen we in de begroting dat er toch een nieuw onderzoek gedaan gaat worden naar het diepe bad. Kunt u dat nader toelichten.
Voor de herinrichting van de Kloostertuin heeft het College een bedrag begroot van 200.000,00 euro en dat terwijl Nester de eigenaar is van deze tuin. Wij vinden het vreemd dat zij de herinrichting niet betalen. Is daar met Nester over gesproken? Waarom moet de gemeente dit gaan betalen?


In de voorliggende begroting stijgt de toeristenbelasting, behalve voor campinggasten. We hebben binnen de gemeente een gedifferentieerd beleid vastgesteld, ook met onze instemming. Toch is het vreemd dat we voor alle toeristische ondernemers met overnachtingsmogelijkheden hetzelfde doen, terwijl er verschil zit in de tarieven. Fractie van de VLP is voorstander om stijging van de toeristenbelasting ook te laten gelden voor de kampeerders. Wij hebben daar een motie voor voorbereid.


Een jaarlijks terugkerend probleem zijn de processierupsen. Wij hebben gehoord dat koolmeesjes deze rupsen erg lekker vinden. Echter ook koolmeesjes hebben onderdak nodig. Door het ophangen van vogelkastjes kan er dus een bijdrage geleverd worden aan het oplossen van dit probleem. Wij hebben daar een motie voor opgesteld.


We hebben nog een algemene vraag over het gehele begrotingsproces. Dit proces is intensief en langdurig. Wij willen graag weten wanneer het College de conceptbegroting gereed had.


Tot slot voorzitter het volgende. Zoals in het begin van mijn verhaal aangehaald staan we er financieel nog niet zo best voor. De fractie van de VLP wil er met u alles aan gaan doen om daar verandering in te brengen. Wij willen vooral denken in kansen en mogelijkheden. En die liggen er zeker.


Fractie VLP:
Ilona Franssen, Bert van den Beucken, Jan Hendriks, Lon Smeets, Linda Nijssen, Inge Drenth,
Yannek van Schendel, Monika van Mosseveld en Gé Derks