De VLP betwijfelt of de aankoop van pand Markt 2 in Beesel een juiste beslissing is

De VLP betwijfelt of de aankoop van pand Markt 2 in Beesel een juiste beslissing is

De gemeente Beesel heeft eind 2023 het pand Markt 2 te Beesel verworven. Met deze aankoop neemt de gemeente Beesel afscheid van een beleidslijn die ze jarenlang heeft aangehangen, namelijk het niet voeren van een actief aankoopbeleid. Inmiddels loopt een discussie binnen de gemeenteraad of er in de toekomst wel of niet een actief grondbeleid moet worden gevoerd of een tussenvorm.

Reden van de aankoop van het onroerend goed is de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. De VLP is het er helemaal mee eens dat we deze doelgroep, die huis en haard als gevolg van de oorlog heeft moeten verlaten, opvangen en onderdak bieden. In het pand is volgens het raadsvoorstel (zie www.beesel.nl) ruimte voor 4 gezinnen van maximaal 5 personen. De gemeente Beesel vervult hiermee deel van haar verplichting om opvanglocaties beschikbaar te stellen. Tevens draagt dit bij aan de spreiding van vluchtelingen over de drie kernen alhoewel spreiding over de 3 kernen geen doel op zich moet zijn.

De tijdelijke huisvesting zou 2-4 jaar zijn, waarna het pand verkocht gaat worden dan wel betrokken wordt in verdere planvorming voor een woningbouwlocatie ter plekke. Het pand wordt dan ook gezien als een potentieel interessante locatie in het kader van de gemeentelijke woningbouw opgave. De kaders hiervoor moeten echter nog worden vastgesteld en de raad zal hierbij betrokken worden.

De VLP heeft argumenten aangedragen waarom volgens ons de genoemde aankoop naar de mening van de VLP niet gedaan zou moeten worden. Deze zijn op hoofdlijnen:

  1. De vraagprijs en betaalde aankoopprijs van € 550.000,–voor deze half vrijstaande woning, die grondig gerenoveerd moet worden, is naar onze mening te hoog. Vooral omdat bekend is dat bv. de dakbeschotting asbest bevat en eventuele verwijdering en verwerking hiervan bij een grondige renovatie aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Daarnaast het feit dat deze woning momenteel een eengezinswoning is en dus geschikt gemaakt moet worden voor 4 gezinnen met alle mogelijke voorzieningen zoals badkamers, keukens etc. en de huidige aanwezige elektra voorzieningen en installaties in dit pand sterk verouderd zijn.
  2. Het pand dient verbouwd en gemoderniseerd te worden om het geschikt te maken voor bewoning door meerdere gezinnen. De hoogte van deze kosten zijn nog niet bekend, maar wij ramen deze kosten tussen de € 100.000,– en € 150.000,–.
  3. Genoemde investeringen, aankoop en verbouwing voor een totaalbedrag van ongeveer € 700.000,–, zijn naar onze mening veel te hoog voor een pand dat slechts 2-4 jaar gebruikt gaat worden voor de huisvesting van ontheemden en daarvoor specifieke aanpassingen krijgt (Als particulier zou geen weldenkend mens deze investering doen!). Als het pand dan gesloopt gaat worden ten behoeve van een woningbouwproject is er sprake van kapitaalvernietiging en uit het oogpunt van duurzaamheid onwenselijk. Als we deze grote investering doen dient dit voor de lange termijn (20 tot 25 jaar) te zijn om kapitaalvernietiging te voorkomen. Het huisvesten van ontheemden heeft een structureel karakter en naar de toekomst toe zou, een plan dat nu gerealiseerd gaat worden op Markt 2, toekomstbestendig moeten zijn en kunnen ook andere doelgroepen daarin gehuisvest worden.
  4. De intentie en haalbaarheid van mogelijke toekomstige woningbouwplannen door woningcorporatie Nester op die locatie zijn onduidelijk aangezien het naastgelegen pand Markt 3 niet zo lang geleden door Nester verkocht is aan een particulier.Als VLP dragen we alle woningbouwinitiatieven in het kerkdorp Beesel een warm hart toe die een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geven aan de leefbaarheid en zijn we zeer benieuwd naar de plannen voor de locatie Markt 2.
  5. De aankoop en verbouwing wordt gefinancierd uit de vergoeding die de gemeente Beesel van het Rijk krijgt voor de opvang van ontheemden. Deze vergoeding van het Rijk kan en mag hiervoor gebruikt worden, echter is met een investering van ongeveer € 700.000,– voor één pand al 1/3 van het totale budget over het jaar 2023 besteed. Dat vinden wij niet wenselijk.

De VLP heeft haar visie verwoordt tijdens de besloten raadsvergadering die heeft plaatsgevonden en welke is geformaliseerd op 21-11-2023. Naar onze mening was de aankoopprijs veel te hoog, zijn er hoge kosten te maken om het pand gebruiksklaar te maken en was en is er nog steeds geen beleid geformuleerd dat actief grondbeleid mogelijk maakt.
Onze argumenten werden door de overige fracties niet overgenomen. Het betreffende raadsvoorstel is met 10 stemmen voor (CDA, BL, SV) en 3 stemmen tegen (VLP) aangenomen. De toekomst zal leren wie in deze juist gehandeld heeft.