Gemiste kans herbestemming huidige gymzaallocatie Beesel

Gemiste kans herbestemming huidige gymzaallocatie Beesel

Tijdens de raadsvergadering van 4 maart 2024 stond de gymzaal in Beesel als punt op de agenda. Het voorliggende raadsvoorstel gaf inzicht in de kosten verbonden aan handhaving van de bestaande gymzaal, al dan niet gerenoveerd, en verplaatsing en nieuwbouw van de gymzaal als onderdeel van het nieuw te bouwen integraal kindcentrum (IKC) op sportpark de Solberg in Beesel. Op initiatief van de VLP, is middels een motie de mogelijke verplaatsing en nieuwbouw van de gymzaal naar het IKC onderzocht en haalbaar gebleken.


De fractie van de VLP heeft na grondige bestudering van de voorliggende stukken ingestemd met het voorstel van de gemeente om over te gaan tot nieuwbouw. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar het raadsvoorstel dat u kunt inzien via www.beesel.nl. Het realiseren van een nieuwe gymzaal bij het IKC zorgt er voor dat de locatie van de bestaande gymzaal op termijn vrijkomt en beschikbaar is voor een andere invulling.

Volgens de VLP een uitgelezen kans om in het kader van de leefbaarheid van de kern Beesel een kwaliteitsverbetering aan te brengen in de vorm van een nieuw te realiseren recreatiegebied (lees speeltuin) waar jong en oud zich kunnen ontspannen. De VLP heeft middels het indienen van een motie dit beargumenteerd onder de aandacht gebracht van de overige raadsfracties en het college van Burgemeester en Wethouders. Concreet is de volgende oproep gedaan:

  • Om de huidige gymzaallocatie nu al aan te wijzen als locatie voor een toekomstige speeltuin in het thema St. Joris en de Draak (Naam bv. De Drakeboch).
  • Dat het college een speeltuinenvisie opstelt waarin deze locatie wordt opgenomen en dat bij de inrichting gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen.
  • Om vanuit participatieoogpunt de wijk, Jong Nederland Beesel, het Kernoverleg Beesel en andere belanghebbenden binnen onze gemeente bij de ontwikkeling van deze speeltuin te betrekken en ook aandacht te schenken aan parkeermogelijkheden en het voorkomen van onnodige verkeersdruk.
  • Te onderzoeken om de speeltuin via bv. een stichtingsconstructie te laten opereren zoals de Mart Roeffen speeltuin in Grubbenvorst dit al 50 jaar succesvol doet en zij zeer actief zijn in het kader van fondsenwerving en landelijke subsidies beschikbaar zijn.
  • Dat het college, lees de wethouder die verantwoordelijk is voor Recreatie en Toerisme, gezondheid en minimabeleid, en de wethouder die verantwoordelijk is voor de speeltuinenvisie, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling dit initiatief gezamenlijk uitwerken en uitvoeren.
  • Om een reserve te vormen van € 100.000,00 voor de ontwikkeling, voorbereiding en inrichtingvan deze speeltuin en deze reserve te vormen vanuit het te verwachten positieve jaarrekeningsaldo 2023 of vanuit de investeringsreserve. Een resterend saldo van deze nieuw te vormen reserve na oplevering van de speeltuin zal terugvloeien in de algemene middelen van de gemeente.

Ondanks onze inspanningen om de overige fracties te overtuigen van de meerwaarde van het VLP voorstel inzake de toekomstige herstemming moeten wij tot onze spijt concluderen dat de overige partijen niet zijn ingegaan op onze overwegingen. Dit alles ondanks het feit dat met het uitwerken van ons voorstel invulling zou worden gegeven aan meerdere, door de gemeenteraad, reeds vastgestelde beleidsterreinen zoals o.a. Duurzaamheid, Minima- en Armoedebeleid, Beweging en Gezondheid, Milieu, Recreatie en Toerisme en participatie van inwoners, verenigingen en belanghebbenden. De VLP motie is met 4 stemmen voor (VLP) en 10 tegen (CDA, Beeselse Lijst, SV) verworpen.


De fractie van de VLP vindt dit een gemiste kans voor de gemeente Beesel en de leefbaarheid in de kern Beesel ! Naar onze mening hebben wij steekhoudende argumenten aangedragen om nu al over te gaan tot het aanwijzen van de huidige locatie voor een toekomstige speeltuin. Voor de volledige tekst van de motie en onze uitgebreide argumentatie verwijzen we graag naar onze site www.vlpbeesel.nl