Forse OZB Verhoging breekpunt voor VLP bij acceptatie begroting 2022

Forse OZB Verhoging breekpunt voor VLP bij acceptatie begroting 2022

Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Beesel met een nipte meerderheid de begroting 2022 goedgekeurd. De VLP had al in de aanloop naar de besluitvorming aangegeven dat de door het college voorgestelde verhoging van de OZB met 7% bovenop de reguliere verhoging van 3% voor haar niet acceptabel zou zijn en heeft tegen de begroting gestemd. We werden hierin gesteund door de fractie van Samen Verder.

In de aanloop naar de begrotingsbehandeling heeft de voltallige fractie van de VLP de voorliggende begroting uitgebreid bestudeerd. Tijdens een werkvergadering die de VLP heeft gehouden in het kerkdorp Beesel is de begroting besproken en zijn vragen geformuleerd. Tijdens de werkvergadering sloten andere leden van de VLP aan die over specialistische kennis beschikken op gebieden zoals bijvoorbeeld financiën.

Op het einde van de dag heeft de VLP al haar technische vragen ingediend bij het College en hadden we amendementen (wijziging op de begroting) en moties (oproepen tot wijzigingen) voorbereid om daar waar nodig zaken aan te passen of aan de orde te stellen.

Op 11 november was het zover. De begrotingsbehandeling. Tijdens deze vergadering, die de hele dag in beslag nam hebben alle partijen in 1e termijn hun mening gegeven over de voorliggende begroting. De 1e termijn van de VLP vindt u ook op deze website. Na het uitspreken van de 1e termijn werd er geschorst en zijn de partijen intern en extern in overleg gegaan met als doel te komen tot een begroting met een zo breed mogelijk draagvlak.

Zoals reeds eerder gemeld was de voorgestelde extra verhoging van de OZB met 7% voor de VLP onacceptabel. Het was de VLP duidelijk waarom het college tot dit voorstel was gekomen. De afgelopen jaren zijn er enorme extra uitgaven geweest in het Sociaal Domein. De sky was the limit. Dit had tot gevolg dat de reserves van de gemeente Beesel smolten als sneeuw voor de zon. Ingrepen waren noodzakelijk en zijn mede door inspanningen van de VLP doorgevoerd. Tijdens dit traject is bij de bespreking van het herstelplan Sociaal Domein in het voorjaar van 2021 al door de VLP aangekondigd geen extra lastenverzwaring voor onze burgers te accepteren.

Tijdens de behandeling van de begroting leek het er op dat een meerderheid van de raad de argumenten van de VLP om de lastenverhoging niet door te laten gaan begreep en ondersteunde. Dit mede ingegeven door de alternatieven die de VLP had aangedragen om op een andere manier de begroting sluitend te krijgen.

De fractie van Samen Verder kwam met een amendement (wijziging op de begroting) die samen met de VLP ingediend zou gaan worden. De fractie van de Beeselse Lijst zou dit amendement ondersteunen. U begrijpt onze verwondering toen bij de stemming bleek dat de Beeselse Lijst afhaakte en toch koos voor de lastenverzwaring. Doordat de fracties van het CDA en de Beeselse Lijst akkoord gingen met de lastenverhoging was er een meerderheid aanwezig en de lastenverzwaring een feit.

Voor de VLP was en blijft de verhoging van de OZB onacceptabel. Het is zo’n zwaarwegend onderdeel van de begroting dat ons niets anders restte dan tegen de begroting te stemmen. In navolging van de VLP stemde ook de fractie van Samen Verder tegen de begroting. De begroting met daarin de OZB verhoging werd goedgekeurd met 8 tegen 7 stemmen.

Begrijp ons goed, er lag een prima begroting die voor 99% een goede en werkbare inhoud had, maar die ene procent (zijnde de 7% extra OZB verhoging) was voor de VLP zo essentieel dat wij genoodzaakt waren tegen de begroting te stemmen. In een tijd van grote prijsstijgingen op het gebied van energie, boodschappen en benzine kunnen wij een extra OZB verhoging richting onze inwoners niet ondersteunen. Zeker niet omdat er volgens ons genoeg andere mogelijkheden aanwezig waren om de voorliggende OZB verhoging te kunnen schrappen.