VLP stemt in met de Kadernota 2024

VLP stemt in met de Kadernota 2024

Op 3 juni 2024 is door de gemeenteraad van  Beesel de kadernota vastgesteld. De kadernota is een document waarin staat welke plannen er voor de komende jaren zijn en hoe die betaald worden. Het gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen. De Kadernota is daarom ook de basis voor de volgende begroting. Grondslag vormt het coalitieprogramma.

De fractie van de VLP heeft, al dan niet met andere partijen binnen de gemeenteraad, diverse moties en amendementen ingediend. Een amendement is een daadwerkelijke wijziging terwijl een motie alleen oproept om iets nader te bekijken en/of te gaan wijzigen maar niet daadwerkelijk voor een wijziging van de kadernota zorgt.

De navolgende punten willen wij als VLP specifiek benoemen:

1. Er is opgeroepen tot het instellen van een intern onderzoek naar de mogelijkheden voor een hotel in de gemeente Beesel. Gelet op de ligging aan de A73, het toenemende aantal mogelijkheden voor recreatie en toerisme en de ligging tussen de steden Venlo en Roermond achten wij een hotel een waardevolle aanvulling van de verblijfsmogelijkheden in onze gemeente.

2. Door de provincie is een vervoerspas ingesteld voor mensen die onder of op het bijstandsniveau zitten. Aan het college is de opdracht gegeven om te kijken naar de mogelijkheden en (financiële) consequenties indien als gemeente gekozen wordt voor verstrekkingen boven de 100% bijstandsniveau. Wat is, afhankelijk van het percentage boven het bijstandsniveau, de extra groep inwoners die wordt bereikt en wat gaat dit extra kosten.

3. Al vele jaren wordt getracht de verkeerstromen binnen onze gemeente in goede banen te leiden. Diverse aanpassingen in ons wegennet zijn uitgeprobeerd, verworpen en/of aangepast. Inmiddels wordt gewerkt aan een mobiliteitsplan. De VLP vind dat we al te lang bezig zijn met dit traject en roept het college op vaart te zetten achter dit traject en samen met inwoners en ondernemers te komen tot een breed gedragen mobiliteitsplan met oog voor kwaliteit.

4. Recent is het snelfietspad tussen Reuver en Belfeld gerealiseerd. Het betreft hier een samenwerking tussen de gemeente Venlo en de gemeente Beesel. Namens de VLP is de oproep gedaan aan wethouder Roelofs (Beeselse Lijst) om in overleg te treden met de gemeente Venlo en om te kijken of het snelfietspad doorgetrokken kan worden naar Venlo.