Begrotingsbehandeling 2021

Begrotingsbehandeling 2021

De Hoogmis van het politiek jaar wordt het vaak genoemd. De behandeling van de begroting voor het komende jaar. Een document dat altijd emotie oproept. Er moeten keuzes gemaakt worden. Keuzes die rechtstreeks invloed uitoefenen op het wel en wee van onze burgers, ondernemingen en verenigingen.

De behandeling van de begroting voor 2021 was hierop geen uitzondering. In een vergadering die uitgesmeerd was over twee dagen gingen de politieke fracties en het college met elkaar het gesprek aan over de inhoud en de gewenste wijzigingen.

De VLP heeft in de 1e termijn, die u ook op de VLP site www.vlpbeesel.nl kunt lezen, richting het college een eerste terugkoppeling gegeven over wat wij vonden van de begroting. Een kort verhaal binnen de met elkaar afgesproken tijdsplanning van 10 minuten per fractie. Hier ontvingen wij een reactie op vanuit het college waarna de vergadering werd geschorst en wij 3 dagen later weer bij elkaar kwamen voor de 2e termijn.

Op donderdag, 12 november 2020, begon de 2e termijn om 15.00 uur. De VLP ging in deze vergadering het debat aan met de overige fracties en het college. We hadden de nodige opmerkingen en aanmerkingen op de begroting en diverse amendementen (wijziging op de begroting) en moties (oproepen tot wijzigingen) voorbereid om daar waar nodig zaken aan te passen of aan de orde te stellen.

In een vergadering die tot diep in de nacht duurde heeft de VLP alleen of met andere fracties haar amendementen en moties ingebracht. De VLP is blij dat van de 12 door ons ingediende amendementen of moties er 11 met een raadsmeerderheid of unaniem zijn aangenomen en/of door het college zijn omarmt. 1 motie hebben we terug getrokken. Een resultaat waar we trots op zijn.

Kort willen we de amendementen/moties noemen die naar onze mening het belangrijkst waren en die in aanvullende artikelen op onze site www.vlpbeesel.nl  in de komende weken diepgaander behandeld zullen worden.

1.            Motie “Grip op sociaal domein”

                Een financiële kaderstelling met intrekking van de open einde regeling.  Het komen tot een overkoepelend beleid met als uitgangspunt goede en betaalbare zorg in de gemeente Beesel.

2.            Motie “Woningbouw Heijackerstraat”

                Gebruik maken van de mogelijkheden die de locatie Heijackerstraat biedt om op korte termijn gedeeltelijk te voldoen aan de woningbehoefte in de kern Beesel.

3.            Motie “Gebruikersovereenkomst zwembad “de Bercken”

                 Een oproep om het gesprek aan te gaan met Stichting zwembad “de Bercken” nu de gebruikersovereenkomst verlengd moet worden. Insteek hierbij is de gemeenteraad mee te   nemen in de toekomstvisie die de Stichting heeft voor dit zwembad en hier samen het gesprek over aan te gaan.

4.            Motie “Hoogbouw locatie Rustoord”

                De sloopwerkzaamheden op de locatie van het Rustoord zijn gestart. VLP is er geen voorstander van dat ook op deze locatie hoogbouw wordt gerealiseerd en vraagt de wethouder hierover met de woningbouwvereniging in gesprek te gaan.

5.            Amendement “subsidie Muziekonderwijs” / Motie “verdeling subsidies

                De voorgenomen bezuiniging op het muziekonderwijs heeft geen draagvlak binnen de VLP en andere fracties en wordt terug gedraaid. Verder komt er door de motie “verdeling subsidies” een werkvergadering om de gemeenteraad mee te nemen in de uitvoeringskaders van de Algemene Subsidieverordening.

Wilt u ook de andere moties en amendementen lezen van de VLP of gesteund door de VLP, dan verwijzen wij u graag naar de site van de gemeente www.beesel.nl waarop alle stukken staan gepubliceerd.