GOEJE RAOD! Eerste termijn Algemene Beschouwingen 2020

GOEJE RAOD! Eerste termijn Algemene Beschouwingen 2020

Geachte aanwezigen,

Voor ons ligt de begroting 2021, opgesteld door het College. Ook nu weer een sluitende, meerjarige begroting. We merken wel dat het steeds lastiger wordt om de begroting ‘’sluitend’’ te krijgen. Dit roept bij ons de vraag op: “is deze begroting wel sluitend”? De fractie van de VLP vind de begroting in de huidige vorm wollig en niet concreet! Wij begrijpen niet, waarom er exploitatielasten gedekt worden uit de reserves, zoals de tijdelijke ondersteuning voor verkeer. Voor de begroting van komend jaar halen we een bedrag van bijna 1 miljoen uit de reserves. Als we daar mee doorgaan, dan is de pot reserves zo leeg. Wij maken ons hier ernstige zorgen over en willen hier van het College een duidelijke uitleg over krijgen. Een aantal weken geleden hebben we deze begroting mogen ontvangen. Door alle fracties zijn er veel vragen gesteld. Dank aan de ambtenaren voor de snelle en duidelijke antwoorden die we hebben mogen ontvangen.

Corona

We ontkomen er niet aan om het onderwerp Corona als eerste te benoemen in onze algemene beschouwingen. Iedereen heeft het er over en iedereen heeft er last van. En dat zal nog wel een tijd zo blijven. In de begroting missen we wel een corona-paragraaf. Een gemiste kans in onze ogen. Waarom is hier niet meer aandacht aan besteed? Wel wordt in de opmaat naar de Algemene Beschouwingen Corona genoemd als een vertragende factor in de totstandkoming en uitvoering van nieuw beleid.

Waarom spreken we onze steun niet veel luider uit naar onze inwoners, met name de zorgverleners, mantelzorgers en degenen die in het verenigingsleven actief zijn? Denk ook eens aan de lokale ondernemers. Wat als zij aankloppen bij de gemeente om steun? Alle hulp die door de gemeente aangeboden kan worden, is daarbij welkom. De fractie van de VLP wil dat er meer naar kansen wordt gekeken dan dat we bij de pakken neer gaan zitten. Oftewel van doemdenken naar omdenken. En kansen die zijn er wel degelijk.

De begroting

Leest de fractie van de VLP het goed, dat indien we ‘’ja’’ zeggen tegen deze begroting, we dan ook automatisch ‘’ja’’ zeggen tegen de taakvelden die nog door de Raad moeten worden vastgesteld? Worden wij als Raad op deze manier niet buitenspel gezet? Het WMO beleidsplan staat in december op de agenda. En wat te denken van de toekomst van basisschool het Spick? Afgelopen woensdag stond over deze school een wel heel bijzonder artikel in de Limburger. Weet de portefeuillehouder onderwijs hoe dit artikel in de krant is gekomen en was hij op de hoogte van de inhoud? Recent hebben we als Raad een raadsinformatiebrief ontvangen over ’t Spick. De fractie van de VLP heeft het College dringend gevraagd pas op de plaats te maken en alle 5 de scenario’s, inclusief een renovatie, met de Raad te bespreken. Wij wachten op een uitnodiging voor een werkgadering. En voor degenen die het nog niet wisten of vergeten waren: de Raad is nog steeds de baas.

Sociaal Domein

De afgelopen periode hebben we regelmatig gesproken over het Sociaal Domein. De fractie van de VLP roept al enkele jaren dat werken met een open eind regeling tot een verleden moet gaan behoren. Recent onderzoek door de visitatiecommissie heeft dat weer eens pijnlijk onder ogen gebracht. We kunnen als gemeente niet oneindig geld blijven uitgeven aan het Sociaal Domein. En ja, wij als fractie vinden dat goede zorg voor onze inwoners zeer belangrijk is. Er moet meer gekeken worden naar efficiënte en slimme oplossingen en soms mag er ook ‘’neen’’ gezegd worden. Ook zien we te weinig aandacht voor wederkerigheid. Daar liggen nog vele kansen. De portefeuillehouder roept dat we het vooral ‘’samen’’ moeten doen. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Maar doen we het ook ‘’samen’’? Zetten we de burgers wel voldoende in hun kracht of pamperen we ze te veel? De bomen groeien niet tot in de hemel. Zoals al eerder door ons aangehaald: ‘’waarom een Ferrari kopen, als een Opel ook voldoet’’? De fractie van de VLP had gehoopt daar meer van terug te zien in deze begroting. Bij de toelichting op de begroting is aangegeven, dat er op gebied van het Sociaal Domein in deze begroting flink is bezuinigd. Wij zien dat niet. Wat we wel zien, is dat er voor WMO, jeugdzorg en participatie er in 2019 11,5 miljoen begroot was, voor 2020 11,3 miljoen en voor 2021 12,1 miljoen. Graag een toelichting hierop. Verder verheugd het de fractie van de VLP wel, dat de portefeuillehouder tijdens de laatste vergadering de term ‘’betaalbaarheid’’ noemde. Blijft het bij deze woorden of komen er ook daden? Wat levert ons dit op, we missen hierin concrete doelstellingen met een cijfermatige onderbouwing. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder hierover. Om maar even in de auto-termen te blijven: we hebben het idee dat we op de trekhaak zitten in plaats van achter het stuur. In de tweede termijn komen wij op dit onderwerp zeker terug.

Gemeentefonds

Op 15 juni heeft de infomarkt begroting plaatsgevonden. Bij de eerste workshop kregen we van de ambtenaar financiën Frank Verspay een duidelijke en uitvoerige uitleg dat er een herijking van het gemeentefonds aan zat te komen. Vooral de kleine gemeenten waren de pineut. Voor de gemeente Beesel zou dat betekenen een korting van circa 1,3 miljoen per jaar, oftewel 100 euro per inwoner. De fractie van de VLP was daar behoorlijk van geschrokken en dat stond dus als eerste agendapunt tijdens ons fractieoverleg. We hebben daarna gelijk een afspraak gemaakt met de burgemeester en hem opgeroepen om onmiddellijk in actie te komen. Niet alleen, maar met alle andere 79 kleinere gemeenten in heel Nederland. Dit is door de burgemeester en het huis opgepakt en heeft geleid tot de oprichting van de K80. Er is een gezamenlijke vuist gemaakt en dat gaat leiden tot het doorstrepen van deze bezuiniging. Hoera! Goed voor Beesel en alle andere kleinere gemeenten. Toch een puntje van kritiek. De fractie van de VLP is teleurgesteld dat de burgemeester ondanks diverse mogelijkheden hiertoe, nog niet publiekelijk vermeld heeft dat hij door de fractie van de VLP op dit spoor is gezet.

Gemeentelijk organisatie

We lezen dat het College van plan is om aan de ambtenaren een reiskostenvergoeding uit te gaan keren. Dit verbaasd ons. Iemand die een arbeidsrelatie aangaat met de gemeente Beesel weet, dat er conform CAO geen reiskosten vergoed worden. Dus hij/zij wist waaraan hij/zij begon. Waarom dan toch hiervoor kiezen?

Datzelfde geldt voor het aangekondigde onderzoek naar het functiewaarderingssysteem. Waarom een extern onderzoek met een hoge kostenpost laten uitvoeren, terwijl alle kennis daartoe gratis is op te halen in den lande. Maak voor dit soort zaken meer gebruik van de kennis die zit bij de K80.

Bezuinigingen

In de begroting lezen we dat de gemeente wil gaan bezuinigen op het muziekonderwijs. Zolang wij bestaan heeft de VLP het verenigingsgebeuren hoog in het vaandel staan. En daar komt bij dat muziekonderwijs een onderdeel is van de opvoeding. Tijdens de uitzending van L1 op 1 november was de gemeente Beesel prominent in beeld. Er was met name veel aandacht voor het muziekonderwijs. Kijk maar eens waar ze zich presenteren, zoals bij de eerste heilige communie, koningsdag en vastelaovend. En dat is nou typisch iets van deze mooie gemeente. De fractie van de VLP begrijpt dan ook niet dat hier op bezuinigd gaat worden. Wij zijn door alle muziekverenigingen hierop aangesproken. Wij vragen ons af hoe u tot deze keuze bent gekomen en hoe de andere fracties hier tegen aan kijken. De VLP zal zich er hard voor maken om deze bezuiniging te schrappen en zal hiervoor in de 2e termijn met een motie komen.

Hetzelfde geldt voor de kom-borden die in het dialect uitgevoerd zouden gaan worden. Deze wens staat al een paar jaar op de agenda. Onbegrijpelijk dat het College er voor kiest om dit ook weg te bezuinigen. Het is belangrijk om je eigen dialect in ere te houden. Bezoekers aan onze gemeente mogen best weten dat we een eigen taal hebben. Hoe mooi is dat om dat bij de toegangswegen naar onze toeristische gemeente te etaleren. Hou je eigen taal hoog in het vaandel.

Zoals bij aanvang van onze 1e termijn genoemd vinden wij deze 2 onderwerpen nu voorbeelden van zaken die we wel éénmalig uit de reserves moeten halen.

Centrummanager

Op initiatief van de VLP is er een centrummanager aangesteld. Deze is nu ongeveer 1,5 jaar actief. Deze functie is in het leven geroepen om onder andere de leegstaande panden in de 3 kernen aan te pakken. Gezien deze doelstelling, voortschrijdend inzicht en het feit dat er eerder is aangekondigd dat de huidige overeenkomst per 30-06-2021 eindigt, wil de fractie van de VLP, dat er een evaluatiemoment komt. De raad kan dan met elkaar in debat over de nut en noodzaak van deze functie. Graag horen we de mening van de portefeuillehouder hierover en natuurlijk ook van de andere fracties.

Wonen

Er moet meer gebouwd worden in de gemeente Beesel! Inmiddels staan er een aantal plannen in de steigers voor de Parklaan en Oppe Brik; dit betreft enkel huurwoningen. Belangrijk is dat we met name jongeren in onze gemeente kansen bieden om hier zelfstandig te kunnen wonen. Wij horen van deze jongeren terug, dat er naast huurwoningen, ook een grote behoefte is aan betaalbare kleine koopwoningen. Dit is ook een mooi middel om jongeren aan ons te binden, zeker in deze tijd van hele lage hypotheekrente. De VLP roept de portefeuillehouder op om hier initiatief in te nemen. De motie ‘’bouwen’’ van een paar maanden geleden kan hier mooi voor gebruikt worden. Nester heeft nog een mooi locatie op Rustoord beschikbaar in de kern Reuver. Zijn de overige fracties bekend met dit gebied, en zijn deze het met ons eens dat juist op dit resterende gedeelte van Rustoord geen gestapelde woningbouw meer mag plaatsvinden? Dit om een verstenigd gebied te voorkomen. We dagen de portefeuillehouder uit om voor deze locatie met een plan te komen. We missen in deze meerjarenbegroting nieuwe initiatieven op het gebied van huisvesting, dus horen we graag van de portefeuillehouder wat nog verdere uitbreidingsgebieden binnen onze gemeente zijn.

Duurzaamheid

De VLP is verheugd met de eerste aanleg van een aantal zonneweides. Bij aanvang van deze raadsperiode is er een bedrag van 1 miljoen vrijgemaakt voor dit onderwerp. Er zit nu nog ongeveer 600.000,- in de pot. Wat is de portefeuillehouder van plan daarmee te gaan doen? In ons verkiezingsprogramma hebben we aangegeven dat het een enorme klus gaat worden om in 2030 energieneutraal te zijn. Om daar meer duidelijkheid en draagvlak voor te krijgen roepen wij de portefeuillehouder op, om in onze gemeente op een gedegen manier de mening van onze inwoners te peilen.

Overig

We hebben nog een aantal vragen aan het College:

1. Is er voldoend draagvlak binnen de Offenbeekse gemeenschap over de herinrichting van het centrum van Offenbeek? Wij horen namelijk zeer uiteenlopende meningen hierover.

2. Komt er een integraal plan voor de herinrichting van de front office van het gemeentehuis?

3. Het College is voornemens om de bruikleenovereenkomst voor Zwembad de Bercken met 5 jaar te verlengen. De fractie van de VLP is er voorstander van om deze voorziening in stand te houden. We willen voorstellen om de periode van bruikleenovereenkomst aan te passen naar 2 jaar. Gedurende deze 2 jaar willen wij als VLP samen met de raad de discussie aangaan hoe we deze voorziening toekomstbestendig houden. Wat vinden de verantwoordelijk wethouder en de andere fracties hiervan?

4. De fractie van de VLP heeft behoefte aan een dashboard. We willen met een druk op de knop actuele cijfers kunnen ophalen, die betrekking hebben op de beleidsvelden en financiën. Deelt het college onze mening?

5. Wat is de taakstelling van de subsidiemedewerker?

6. Vanuit onze inwoners ontvangen we signalen dat de aankleding met plantenbakken van het centrum in Reuver erg wordt gewaardeerd. Wat is de status van het resterende potje hiervoor vanuit het voormalige BIZ?

7. Aangezien de raadsuitstapjes van dit en vorig jaar niet zijn doorgegaan ligt de vraag in het presidium wat hiermee gaat gebeuren, graag reactie van de fractievoorzitters?

Tot slot

Laten we in deze lastige tijden, vooral positief blijven. De gemeente Beesel is een fantastische gemeente om in te mogen wonen en recreëren. We moeten vooral vooruit kijken. Corona gaat straks de wedstrijd verliezen, maar wij zeker niet. Laten we met z’n allen trots zijn op wat we hebben.

Dank voor uw aandacht.

Fractie VLP:

Ilona Franssen
Hans van Tegelen
Jac Heijnen
Bert van den Beucken
Inge Drenth
Linda Nijssen
Lon Smeets
Yannek van Schendel
Gé Derks