De dokter is geweest en de uitslag is …

De dokter is geweest en de uitslag is …

Dat de tering naar de nering gezet moet worden in het sociaal domein in de gemeente Beesel. Op 5 oktober is na lang aandringen van de VLP het rapport besproken van de visitatiecommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Een rapport dat op verzoek van de gemeente Beesel zelf heeft plaatsgevonden en zich met name toespitste op het onderdeel Jeugdzorg binnen het sociaal domein.

Een rapport dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Een rapport ook dat een bevestiging is van hetgeen de VLP al sinds jaren zegt betreffende het sociaal domein. Regelingen zonder budgetplafond, zogenaamde open-eind regelingen, gebrek aan duidelijke taak- en doelstellingen, ontoereikende monitoring en falende inkoop. Zomaar een paar constateringen uit het rapport van het VNG. Constateringen die er voor zorgen dat we als gemeente alle zeilen bij moeten zetten om financieel gezond te blijven. Met name omdat het aandeel van het sociaal domein in onze begroting in verhouding het grootst is.

En ja, een rapport dat ook aangeeft dat een grens bereikt is en dat er keuzes gemaakt moeten worden die wellicht pijn gaan doen. Maar als VLP zijn wij van mening dat goede zorg ook mogelijk moet zijn tegen een prijs die we wel kunnen betalen. Wij hebben hier al vaker op aangedrongen en durven deze keuze ook nu weer te maken. Juist in het belang van u, als burgers van onze mooie gemeente.