Dijkverhoging en/of versterking in het kerkdorp Beesel

Dijkverhoging en/of versterking in het kerkdorp Beesel

In verband met de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering moeten de dijken in het kerkdorp Beesel op diverse plaatsen versterkt en verhoogd worden. De afgelopen maanden heeft het Waterschap in samenspraak met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel tijdens diverse bijeenkomsten de inwoners en bedrijven in het kerkdorp Beesel alsmede de gemeenteraad geïnformeerd over de aanwezige knelpunten en mogelijke oplossingen.

In overleg met betrokkenen zijn diverse varianten besproken en is aangegeven waarom een bepaalde variant de voorkeur heeft. Op basis van inbreng van alle partijen is in voorkomende gevallen hiervan afgeweken en/of is er een aanpassing op de voorkeursvariant gekomen.

Voor de dijk ter hoogte van de Bussereindseweg zijn een aantal varianten door het Waterschap aangedragen. De VLP constateert dat ondanks een tweetal informatieavonden en diverse gesprekken ter plaatse de buurtbewoners het niet eens zijn met de nu voorliggende variant 5VKA ter hoogte van de Bussereindseweg 15 en 17 getuige de petitie “Red Bussereind”.

VLP vindt dat er, binnen haalbare scenario’s, een oplossing moet komen, waarbij niet de mening van de betrokken instanties leidend is maar die van de betrokken burgers. Als dan, zoals nu, toch geconcludeerd moet worden dat er door Rijkswaterstaat en/of het Waterschap gekozen wordt voor een variant die niet kan rekenen op draagvlak onder de direct betrokkenen, dan moeten deze betrokkenen uit hoofde van zorgvuldigheid geïnformeerd worden over de mogelijkheden om tegen het besluit in beroep te gaan.

De VLP is tijdens de raadsvergadering van 28 januari akkoord gegaan met het raadsvoorstel om in te stemmen met een omgevingsvergunningprocedure door de Provincie voor de planologische besluitvorming over de dijkversterking Beesel. Tijdens deze vergadering zijn door de wethouder diverse toezeggingen gedaan betreffende communicatie richting de betrokkenen over onder andere de mogelijkheden om in beroep te gaan en gevraagd maatwerk voor 2 woningen. Dit zal plaatsvinden tijdens een door het Waterschap nog in te plannen informatieavond over de nieuwe dijk.