De Bibliotheek, meer dan een uitleen van boeken

De Bibliotheek, meer dan een uitleen van boeken

De bibliotheek in Reuver vormt een niet weg te denken onderdeel van de maatschappelijke voorzieningen die wij als gemeente Beesel onze burgers en ondernemingen aanbieden. Niet alleen op de hoofdvestiging aan de Markt in Reuver maar ook in de mee verbonden schoolbibliotheken wordt meer aangeboden dan alleen een boek.

De bibliotheek in onze gemeente bewijst al sinds vele jaren dat ze midden in de gemeenschap staat met zeer betrokken medewerkers en vrijwilligers die in staat te zijn om innovatief te werken. De diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld de wisseltentoonstellingen, lezingen, taalcursussen, het repair café en de breiclub zorgen er voor dat er meer redenen zijn om de bibliotheek te bezoeken dan alleen maar voor het lenen van een boek, cd of dvd.

Dit gezegd hebben is het des te pijnlijker dat de bibliotheek momenteel in zwaar weer zit. Op elkaar volgende bezuinigingen sinds 2012 van het Rijk, de Provincie en ook de Gemeente Beesel in combinatie met gemeentelijke herindelingen hebben er voor gezorgd dat de Stichting Openbare Bibliotheek Maas en Peel waar ook onze bibliotheek een onderdeel van is voor grote uitdagingen kwam te staan.

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is het Stichtingsbestuur vanaf 2012, bijgestaan door de gemeenten Beesel en Peel en Maas, begonnen aan een uitgebreide reorganisatie die zowel inhoudelijk, financieel alsook bedrijfsvoering technisch was en nog steeds is.

Inmiddels zijn we 5 jaar verder, liggen er diverse rapporten en beleidsplannen, hebben er vele besprekingen plaatsgevonden en zijn de gemeenteraden diverse keren uitgebreid bijgepraat. Echter, er is nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel. De VLP concludeert dat het stichtingsbestuur, alle inspanningen ten spijt, niet in staat is gebleken de draai te maken die beide gemeenten graag willen zien.

Er is nog steeds geen eenduidige en transparante financiële administratie, de gevraagde productenbegroting met verdienmodel is er niet, het verleggen van de focus van uitlenen naar verbinden is nog niet gelukt ende bibliotheek opereert nog niet als maatschappelijk/cultureel ondernemer die zich ook richt op het realiseren van (co)financiering door derden.

Wat er wel is, is de vraag van het bestuur van de Stichting om de jaarlijkse subsidie met € 66.000,– te verhogen en eenmalig een subsidie met terugwerkende kracht te verlenen ad € 144.000,–. Verder wordt er een eenmalige bijdrage in de frictiekosten van het reorganisatietraject gevraagd ter grootte van

40.000,–. Door het bestuur wordt een beeld geschetst van een bibliotheek die aan de rand van de afgrond staat en die door deze slechte financiële positie ook de bibliotheek in Peel en Maas in grote problemen kan brengen. De situatie zou dusdanig ernstig zijn dat men aangaf zich genoodzaakt te zien om stappen te ondernemen om te komen tot sluiting van onze bibliotheek mocht de gemeente Beesel niet over de brug willen komen met de gevraagde gelden.

Op basis van alle aanwezige stukken en na gesprekken met de wethouder en ambtenaren is de VLP tot de conclusie gekomen dat een nuance op zijn plaats is. Ja, er is een financieel probleem maar dit wordt maar ten dele veroorzaakt door de bibliotheek zelf. De interne verrekening van kosten en opbrengsten binnen de 3 onderdelen waaruit de Stichting bestaat zorgt voor een ondoorzichtige situatie en behoeft nog nader onderzoek. Ook is de VLP van mening dat het huidige bestuur nog teveel vanuit het verleden handelt en de gewenste en noodzakelijk draai ,die ook in de diverse rapporten wordt gevraagd, niet heeft en/of kan maken. Ter ondersteuning heeft de wethouder aangeboden om mankracht en kennis ter beschikking te stellen aan de Stichting zodat er gezorgd kan worden voor een duidelijk financieel beeld en de zeer gewenste productbegroting.

In de raadsvergadering van 27 maart 2017 lag een raadsvoorstel voor waarin het college van Burgemeesters en Wethouders onder andere voorstelde de daadwerkelijke frictiekosten ad € 37.000,– te willen betalen. De gevraagde “inhaalsubsidie” ad € 144.000,– en verhoging van de jaarlijkse subsidie met € 66.000,– wordt afgewezen. De VLP heeft ingestemd met het voorliggende raadsvoorstel dat u kunt inzien via www.beesel.nl.

De VLP is ook akkoord gegaan met het aanbieden van mankracht en kennis om de noodzakelijke informatie op tafel te krijgen die moet zorgen voor een duidelijk beeld van de situatie nu en de (on)mogelijkheden in de toekomst met betrekking tot onze bibliotheek maar ook de hele stichting. Afhankelijk van deze informatie kan dan gefundeerd besloten worden om wel of niet aanvullende middelen ter beschikking te stellen. Onze bibliotheek is die inspanning absoluut waard. Dat hebben de medewerkers en vrijwilligers in de afgelopen jaren meer dan bewezen.

Jac Heijnen