Kerktoren Offenbeek

Kerktoren Offenbeek

De kerktoren in Offenbeek is de laatste maanden regelmatig in het nieuws geweest. Na het onttrekken van het Godshuis aan de eredienst is de kerk met gebouwen en toren in de verkoop gegaan. Zoals bekend zijn er vergevorderde plannen om in de kerk een trampolinepark te bouwen met bijbehorende horecafaciliteiten.  In deze plannen is er voor de kerktoren geen plaats. Een sloopvergunning was reeds aangevraagd door het kerkbestuur en verleend.

De afgelopen maanden hebben Kernoverleg Offenbeek en de actiegroep Hertje Offenbek zich sterk gemaakt voor het behoud van de toren. Er is een informatieavond geweest, er zijn flyers uitgedeeld en er zijn gesprekken gevoerd met het college van B&W van de gemeente Beesel en de diverse raadsfracties.

Afgelopen maandag stond de toren op de agenda van de gemeenteraad. De raad had de keuze uit een drietal opties variërend van sloop door de eigenaar tot het renoveren van de toren met of zonder herstel van het carillon en het uurwerk of dezelfde renovatie met aanvullend de verbouwing tot uitkijktoren.

Even een cijfermatige exercitie.

Optie 1 Sloop zou voor rekening van de eigenaar, nu nog het kerkbestuur, zijn en werd begroot op een bedrag tussen de € 60.000 en € 80.000,– exclusief btw.

Optie 2 Bij renovatie wordt de toren eigendom van de de gemeente. Bij renovatie zonder uitkijktoren wordt uitgegaan van een kosten post voor renovatie en schilderen van € 360.000,– en jaarlijkse kosten voor uurwerk en carillon van € 2100,–. De bedragen zijn exclusief btw. Het onderhoud in de toekomst komt dan ook voor rekening van de gemeente.

Optie 3 Bij renovatie met uitkijktoren zouden de kosten nog € 100.000,– hoger uitvallen.

Het kernoverleg en de werkgroep hadden hun aanhang gemobiliseerd waardoor de publieke tribune in de raadszaal goed gevuld was met burgers met actieborden die de toren een warm hart toedragen.

Nadat insprekers namens de Heemkundevereniging en het Kernoverleg  nut en noodzaak van het behoud van de toren hadden bepleit werd het raadsvoorstel inhoudelijk door de gemeenteraad behandeld in twee termijnen die onderbroken werden door een reguliere schorsing en aanvullende uitleg en antwoorden door het college.

Een raadsmeerderheid bestaande uit CDA, BL en PvdA kwam met een amendement (aanpassing) op het voorliggende raadsvoorstel waarbij een keuze werd gemaakt voor optie 2 met als eis dat het kernoverleg/actiegroep uiterlijk per 01.07.2017 een bedrag van € 75.000,– moet hebben opgehaald voor het behoud van de toren. Lukt dit dan wordt er direct per die datum begonnen met de renovatie in opdracht van en door de gemeente conform optie 2. Lukt dit niet dan houdt het voor deze fracties op en zal de toren door de eigenaar op dat moment gesloopt worden.

De VLP drong als enige aan op een brede draagkrachtmeting onder de gehele Beeselse bevolking alvorens tot een besluit te komen. Op basis van de uitkomst van deze draagkrachtmeting zou dan gefundeerd het besluit tot sloop en/of renovatie genomen kunnen worden. Gelet op de grootte van het bedrag dat gevraagd wordt bij optie 2 ( €360.000) vinden wij als VLP dit bij uitstek een zaak voor overleg met onze burgers in het kader van burgerparticipatie.

Na een korte afsluitende discussie waarin de wederzijdse standpunten nogmaals werden benoemd werd het voorstel van CDA, BL en PvdA in stemming gebracht en aangenomen. De VLP stemde tegen dit voorstel.  Het voorstel van de VLP werd door de overige fracties afgewezen. Naar onze mening een gemiste kans.