Verkeerscirculatie kern Reuver

Verkeerscirculatie kern Reuver

Hoe moet het verkeer geleid worden door het centrum van de kern Reuver. Dat was in 2020 de grote vraag. Reden voor de VLP om door het indienen van een motie te komen tot een andere manier om het verkeer door de kern te leiden. De verkeerspoef was geboren met als insteek om te komen tot een goede mix van verkeer doorstroom door de kern Reuver in combinatie met het juist aanpakken en inrichten van het centrum van Reuver.


De verkeersproef bestond onder andere uit het inrichten van eenrichtingverkeer op een gedeelte van de rijksweg richting Venlo en het omleiden van verkeer komende van Venlo over de Pastoor Vranckenlaan en het Raadhuisplein. Tevens werden wegen aangepast, wegversmallingen en zebrapaden aangelegd.


Inmiddels zijn we maanden verder is de verkeersproef geëvalueerd en ligt er een raadsvoorstel ter besluitvorming. Als VLP hebben we goed geluisterd naar de deskundigen bestaande uit onder andere Bureau Kragten en de politie maar ook naar directe belanghebbenden bestaande uit omwonenden en ondernemers. Er waren en zijn veel belangen die niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn. Als VLP vroegen we ons af of het college, vaak initiatiefnemer voor participatie, duidelijk aan alle betrokkenen had medegedeeld wat er verwacht werd? Geeft men niet teveel gewicht mee aan deze verwachtingen? Geeft men duidelijk aan dat er meerdere belangen gewogen moeten worden en dat participatie niet altijd betekend dat datgene moet of kan gebeuren wat door een of meerdere partijen wordt meegegeven? Voor ons bleef dit onduidelijk ondanks vragen van onze kant hierover.


Op basis van alle informatie zijn we als VLP tot de conclusie gekomen dat de oorspronkelijke verkeerssituatie weer hersteld moet worden. In het verlengde hiervan moet het vrachtverkeer weer door het centrum kunnen rijden. Dit is de enige manier om op een verantwoorde wijze vrachtverkeer door ons centrum te leiden zonder de verkeersdruk te verleggen naar de achterliggende straten zoals bijvoorbeeld de Mariastraat of Pastoor Vranckenlaan. De VLP is akkoord gegaan met het voorliggende raadsvoorstel. Voor het raadsvoorstel en bijbehorende stukken verwijzen wij u graag naar de site van de gemeente Beesel www.beesel.nl.


Is de hele verkeersproef dan voor niets geweest zult u zich misschien afvragen. Zo ziet die VLP dit beslist niet. We hebben lessen geleerd uit de verkeersproef hetgeen geleid heeft tot weloverwogen keuzes. Zonder verkeersproef hadden wij deze inzichten nooit verkregen.