Algemene Beschouwingen VLP Begroting 2020

Algemene Beschouwingen VLP Begroting 2020

Voor ons ligt de begroting voor 2020. Een begroting die meerjarig sluitend is door diverse financiële ingrepen waar ook de VLP op heeft aangedrongen. Een huishoudboekje dat klopt en waarmee we een negatieve tendens hebben omgebogen. Een huishoudboekje waar iedereen een steentje aan moet bijdragen. Zowel aan de inkomsten kant alsook aan de uitgaven kant. De VLP is blij met de doortastendheid waarmee het college en het ambtenarenapparaat dit hebben opgepakt.

Een begroting waaraan veel overleggen vooraf gingen en waarbij de politieke discussie ondersneeuwt. De VLP heeft hier diverse keren op gewezen. In onze ogen is het perspectiefgesprek het moment waarop de politieke partijen richting geven aan de begroting van het komend jaar en niet meer. Vergaderingen zoals we dit jaar allemaal gehad ter voorbereiding op de begroting kunnen wat betreft de VLP vervallen. Perspectiefgesprek in combinatie met een 1e en 2e termijn van de Algemene Beschouwingen is in onze ogen meer dan voldoende. Wat vinden de andere partijen hiervan.

De voor ons liggende begroting is een hoog over verhaal. Een traject dat we samen hebben ingezet maar waar voortschrijdend inzicht leert dat dit niet concreet genoeg is waardoor we als raad   beginnen te zweven. We geven zelf invulling aan wat we denken te lezen in de begroting omdat we niet inzichtelijk hebben wat het effect is van zaken die benoemd worden. Als VLP zijn we op zoek naar een heldere uitleg waardoor we aan onze burgers kunnen uitleggen wat er nu echt staat in de begroting en we op deze manier draagvlak kunnen creëren, ook als we bijvoorbeeld de OZB moeten verhogen. Vaak ontbreekt het aan de benodigde diepgang om beslissingen goed onderbouwd te kunnen nemen.

De diverse open einde regelingen zijn de VLP al jarenlang een doorn in het oog. In een tijd dat het extreem moeilijk is om een begroting sluitend te krijgen is het niet uit te leggen dat we in de gemeente Beesel een open einde regeling hebben die in principe iedere overschrijding in het sociaal domein opvangt. We zien in de ons omringende gemeenten bezuinigingen in het sociaal domein middels taakstellingen en de burgers krijgen nu in de vorm van een OZB verhoging de rekening gepresenteerd. Als VLP zijn we voorstander van taakstellingen waarbij wij van mening zijn dat de zorg hier niet onder hoeft te lijden. We zien dat binnen de diverse werkvelden uitstekende samenwerkingsverbanden zijn maar het ontbreekt in onze ogen aan prikkels, lees taakstellingen, om deze samenwerking te vertalen in daadwerkelijke financiële resultaten.

Een ander punt van aandacht betreft het personeelsbeleid. Als VLP stellen we vragen bij nut en noodzaak van het aantrekken van een controller en de inkoper. Het is ons onduidelijk wat op dit moment de toegevoegde waarde is van het aannemen van dit soort hoog gekwalificeerd personeel terwijl niet inzichtelijk is wat ze exact gaan doen, wat ze moeten gaan doen en of er mogelijkheden zijn om dit samen met andere gemeenten in te richten. Wij zijn voorstander van het on hold zetten van deze vacatures totdat er meer duidelijkheid is.

Verder zijn wij er geen voorstander van om € 300.000,– af te splitsen uit de investeringsreserve ten gunste van een nieuw te vormen reserve “organisatie”. Naar onze mening geven we hiermee een carte blanche af die niet noodzakelijk is. De afgelopen jaren is herhaaldelijk gemeld dat de gemeente Beesel, door zijn organisatiestructuur waarbij veel verantwoordelijkheid bij de ambtenaren is neergelegd, een gewilde werkgever is. Daarbij is nooit gesproken over de noodzaak om hier extra financiële middelen voor opzij te leggen. Graag horen wij van het college wat er veranderd is. Zijn wij geen gewilde werkgever meer en zo ja waar komt dit dan door.    

De VLP constateert dat er weer gebouwd wordt. Niet alleen in het plan Oppe Brik maar ook op diverse inbreidingslocaties. Wij vinden dat een zeer positieve ontwikkeling die er toe bijdraagt dat zowel onze jeugd alsook onze ouderen in onze gemeente kunnen blijven wonen. Hierbij willen wij echter het volgende opmerken; In de begroting lezen we dat de gemeente inzet op het levensloopbestendig en duurzaam maken van bestaande woningen. Koop en huur. Dit staat ook al  jaren in de prestatieafspraken met Woongoed2Duizend over haar huurwoningen maar naar onze mening vindt dit niet plaats. Wat is het nut van prestatieafspraken als deze niet nagekomen worden en/of als wij geen uitleg krijgen over het hoe en waarom. Wij dringen er daarom bij de wethouder op aan om Woongoed2duizend hier op aan te spreken en nu eens bindende prestatieafspraken te maken. In dat kader vinden we het erg jammer dat de woningbouwvereniging in de gemeente Echt-Susteren haar woningen het eerst gaat verduurzamen en niet in haar eigen gemeente Beesel. Hadden wij als gemeente Beesel hier een winwin situatie kunnen realiseren door in samenspraak met de woningbouwvereniging straten met een combinatie koop/huur te faciliteren vanuit de duurzaamheidreserve? Naar onze mening is dit het veel genoemde laaghangende fruit. Graag een reactie van de wethouder. Wat vinden de andere fracties hier van.

Duurzaamheid in de breedste zin van het woord heeft nu landelijk terecht hoge prioriteit. Recent hebben we de duurzaamheidvisie vastgesteld. Kijken we naar duurzaamheid in onze eigen gemeente dan valt ons iets op. We zien de wethouder worstelen met dit onderwerp. De fractie van de VLP krijgt de indruk dat we een duurzaamheidvisie willen uitvoeren die past bij een grote gemeente en niet bij een gemeente van de omvang van de gemeente Beesel. Onze ambitie ligt op Champions League niveau terwijl we nog in de Keuken Kampioen Divisie zitten. Ga voor het laaghangende fruit zoals  bijvoorbeeld goede voorlichting, hemelwaterafkoppeling en wellicht een regeling voor zonnepanelen bij particulieren. In dit kader zijn we er dan ook voorstander van dat de wethouder het op de plank liggende plan betreffende de asbestsanering doorzet en zich niet laat weerhouden door gewijzigde regelgeving. Zet de getoonde ambitie door. Graag een reactie van de wethouder.

Op initiatief van de VLP heeft de heer Paul Simons zojuist ingesproken namens Rockstation. Een oproep aandacht te hebben voor lokaal muzikaal talent in onze gemeente en hun een mogelijkheid te bieden om zich muzikaal verder te ontplooien. Dit via een cultuurpodium zoals bijvoorbeeld Grenswerk in Venlo. Als Beesel verzuimen we om een smoel te geven aan diverse bands en muzikale talenten die onze gemeente rijk is.

Dit is een mooi voorbeeld van een sprankelend idee vanuit de gemeenschap. Als VLP denken we ook aan zaken zoals het upgraden en uitbreiden  van de speeltuinaanbod, het nastreven van een hoog kwaliteit- en onderhoudsniveau van onze parken en groenvoorzieningen en het realiseren van openbare individuele sportvoorzieningen op centrale plekken binnen onze gemeente en kernen.  Wat vindt de wethouder hier van.

Afsluitend zouden we het college en de ambtenaren nog iets willen meegeven. De afgelopen jaren is er ontzettend veel informatie opgehaald bij onze burgers, bedrijven en verenigingen. De verwachtingspatronen bij allen die bevraagd zijn, zijn hoog. Naar de mening van de VLP moeten we nu hiermee stoppen, de ontvangen informatie gaan benutten en tastbare resultaten gaan realiseren.    

Fractie VLP

Gé Derks                                             Lon Smeets

Hans van Tegelen                            Inge Drenth

Jac Heijnen                                         Linda Nijssen

Ilona Franssen                                   Yannek van Schendel

Bert van den Beucken