Subsidie afkoppelen regenpijpen

Subsidie afkoppelen regenpijpen

Op 29 januari 2018 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel goedgekeurd betreffende het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022. In dit plan is inzichtelijk gemaakt welke voorzieningen op het gebied van riolering in beheer zijn, welke effecten deze voorzieningen  op het milieu hebben en welke kosten met het beheer en onderhoud gemoeid zijn, rekening houdende met toekomstige vervanging/verbetering.

Als gemeente willen wij onze burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties maximaal betrekken om mee te denken en mee te doen in projecten en voorstellen zodat we samen kunnen komen tot een bestendigere leefomgeving.

De veranderingen in ons klimaat zorgen er voor dat perioden met veel regen afgewisseld worden met langere en drogere perioden.  Een situatie die niet alleen de VLP zorgen baart. Het is een uitdaging voor ons allen om te zorgen dat de gevolgen hiervan voor onze waterhuishouding  zoveel mogelijk onder controle gebracht worden.  Beheer en onderhoud van onze riolering is goed op orde.

Bestaande probleemsituaties in de afwatering zoals bij de Kale Plak en in de Offenbeker Bemden zijn in beeld en worden door de gemeente aangepakt. Er zijn reserves die gebruikt kunnen worden bij rioolvervangingen en ook voor de komende jaren verwachten wij dat de rioolheffing niet hoeft te stijgen.

In het kader van duurzaamheid  streven we er als gemeente Beesel naar om zoveel mogelijk de opvang van regenwater af te koppelen van het riool en te gaan voor infiltratie in de bodem. Dit geldt voor particuliere initiatieven maar ook voor gemeentelijke gebouwen en bij wegreconstructies en vervangingen van riool. Hierbij combineren we de werkzaamheden aan de weg en/of het riool met het gelijktijdig afkoppelen van het regenwater. We maken dus werk met werk. Enerzijds zorgen deze activiteiten er voor dat het riool niet overbelast wordt bij extreme regenval en anderzijds zorgt de infiltratie in de bodem er voor dat deze niet verdroogt en/of het grondwaterpeil te ver zakt.

Om het afkoppelen te stimuleren heeft de gemeente voor 2018 een bedrag van € 60.000,– gereserveerd voor het afkoppelen van particulieren woningen en terreinen en verwachten we een aanvullende subsidie van € 60.000,– van Waterschap Limburg. Voor de jaren 2019/2027 is op dit moment door de gemeente een jaarlijks bedrag van € 30.000,– gereserveerd. Omdat een goed voorbeeld doet volgen koppelt de gemeente haar eigen gebouwen de komende jaren ook af. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 30.000,– gereserveerd tot en met 2022.

De VLP is zeer tevreden over de subsidiemogelijkheden voor onze burgers indien deze voornemens zijn om de regenpijpen af te koppelen van het riool. Diverse aanvragen zijn reeds ingediend en wachten op afhandeling. Wij adviseren degenen die nog geen gebruik van de  regeling hebben gemaakt dit alsnog te doen en contact op te nemen met de gemeente voor advies over de voorwaarden van de subsidie en de mogelijkheden voor uw specifieke situatie.