Afval, wie heeft er niet mee te maken

Afval, wie heeft er niet mee te maken

Iedereen in onze gemeente heeft meer of minder te maken met de problematiek van afval. Is het niet vanuit huishouden of bedrijf dan is het wel vanuit het oogpunt van zwerfafval en het illegaal dumpen in het buitengebied.

De gemeente Beesel is al jarenlang samen met haar burgers en ondernemingen bezig met het steeds verder scheiden van afvalstromen. Denk hierbij aan de mogelijkheden die het milieupark biedt maar ook zeker aan de ondergrondse brengvoorzieningen. Voor wat betreft de huishoudens is er de mogelijkheid om (rest) afval aan huis aan te bieden middels de groene en grijze bakken en worden er in het najaar op diverse plaatsen bladkorven geplaatst.

Uit onderzoek blijkt dat door het verder scheiden van de afvalstromen van huishoudens er veel winst te behalen is. Waardevolle grondstoffen blijven behouden en de hoeveelheid restafval dat verbrand moet worden daalt sterk afhankelijk van de gekozen methode waardoor er een groot milieuvoordeel wordt behaald dat ten goede komt van ons en onze kinderen.

De gemeenteraad heeft in oktober 2016 voor onze gemeente de ambitie gesteld om de hoeveelheid restafval te verminderen van 106 kg per inwoner nu (dit is zonder grof restafval dat bij de milieustraat wordt ingeleverd) naar 30 kg in 2025. Aan het college werd gevraagd de mogelijke alternatieven uit te werken.

Inmiddels ligt er een raadsvoorstel voor ter besluitvorming waarbij de raad kan kiezen uit een zestal opties met oplopende mate van scheiding en ophaalmethodiek. U kunt alle varianten inzien via de website van de gemeente www.beesel.nl. Het advies van het college in deze is om te kiezen voor optie D. Onderstaand de verschillen van deze optie ten opzichte van de huidige inzamelmethode;

Daar waar op dit moment wordt volstaan met een twee wekelijkse ophaalcyclus van rest- en GFT-afval aan huis in containers (optie A) gaat optie D uit van het 1 x per maand ophalen van restafval aan huis in 30 liter zak (13 x per jaar) en het ophalen van GFT afval wekelijks in een container (52 keer). Door te kiezen voor optie D komen we uit op een gewicht aan restafval van 22 kg. Hierbij moet dan nog wel ongeveer 20 kg per inwoner bijgeteld worden voor luiers en incontinentiemateriaal.

De VLP heeft naar aanleiding van het voorliggende raadsvoorstel gesproken met vele burgers en komt tot de conclusie dat de nu voorliggende denkrichting te rigoureus is. Onze burgers zijn bereid om beter te gaan scheiden maar de optie waarbij de zwarte restafval container van het een op het andere moment gewijzigd wordt in een 30 liter restafval zak gaat te snel.

De VLP heeft goed geluisterd naar haar burgers. Samen met onze burgers onderschrijven wij nog steeds de doelstelling om te komen tot een lager gewicht aan restafval maar we willen hier gefaseerd naar toe werken.

Als VLP opteren wij voor de aangepaste variant B waarbij het restafval 1x per maand wordt opgehaald in de zwarte container. Het GFT afval wordt wekelijks opgehaald in de groene container en er wordt de mogelijkheid geboden om tuinafval gratis naar het milieupark te brengen. Aanvullend wordt er opdracht gegeven aan het college om actief op zoek te gaan naar een oplossing voor probleem m.b.t. inlevering en verwerking van luiers en incontinentiemateriaal.

Voor wat betreft de zwarte container denken wij aan een sterk oplopend tarief afhankelijk van de grootte van de container. De groene GFT container wordt goedkoper. Door deze aangepaste hogere prijsstelling van de zwarte container en de lagere ophaalfrequentie gecombineerd met een goede voorlichting over afval en afvalstromen motiveren wij onze burgers tot een nog betere splitsing van afvalstromen, immers door beter te splitsen kan volstaan worden met een kleinere en dus goedkopere zwarte container en snijdt het mes aan twee kanten.

Samen met onze inwoners wilt de VLP op weg gaan om onze mooie gemeente nog groener te maken. We kunnen dit niet alleen, er ligt ook een taak voor producenten en de verpakkingsindustrie, maar we kunnen wel een grote eerste stap maken en een duidelijk signaal afgeven.