Vrachtverkeer in de kernen

Vrachtverkeer in de kernen

Op maandag 06.03.2023 stond tijdens de raadsvergadering het Raadsvoorstel “Vrachtverkeer” op de agenda. Dit voorstel komt voort uit klachten en (vracht) verkeersoverlast vanuit enkele doorgaande wegen binnen onze gemeente. Gezien onze huidige infrastructuur en de ligging van onze bedrijventerreinen vraag dit om een gemeentebrede benadering. Het moet namelijk niet zo zijn dat dit probleem enkel voor 1 straat bekeken wordt en dan daardoor verlegd wordt naar andere straten. Het komt er dan dus op neer dat er een oplossing gezocht wordt waarbij de ergste pijn verzacht wordt en dit betekent ook dat de oplossing helaas niet geheel aan iedereen zijn/haar wensen zal kunnen voldoen.

Voor de fractie van de VLP zijn een aantal zaken van belang geweest bij de afweging en het toetsen van dit voorstel. Deze zijn;

  • Dat er gekeken wordt naar de spreiding van de overlastgevende vervoersbewegingen
  • Het zorgen dat de verkeersveiligheid gewaarborgd is.
  • Dat de aanwonenden van de betreffende straten gehoord en gekend worden over de problematiek en de zaken die aangepast gaan worden.

Het voorliggende raadsvoorstel voldeed volgens de VLP aan onze genoemde afwegingscriteria. Het is tot stand gekomen middels een uitgebreid traject waarbij ambtelijke specialisten en een verkeerskundig adviesbureau hun advies hebben gegeven.Het raadvoorstel bevat een aantal aspecten die we even voor u zullen samenvatten:

  • Spreiden van stromen vrachtverkeer over diverse ontsluitingswegen door goede afspraken te maken met bedrijven die hun vrachtstromen door onze kernen hebben lopen. Denk aan routering en proberen te vermijden van drukke tijdstippen.
  • Op korte termijn aanbrengen van fysieke maatregelen die de snelheid zullen beperken, maar daarnaast ook voorkomen dat er hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan zoals slingerende vrachtwagenbewegingen.
  • Na aanbrengen van bovenstaande aanpassingen de situatie monitoren en na 6 maanden evalueren (verkeersdruk en veiligheid)
  • Een langetermijnvisie ontwikkelen voor onze bedrijventerreinen om toekomstige ongewenste vrachtverkeerstromen te kunnen voorkomen.

Het voorliggende raadsvoorstel heeft er uiteindelijk toe geleid dat we met de voltallige coalitie met dit voorstel hebben ingestemd. Als VLP kijken we uit naar de aanpassingen en de verwachte evaluatie einde 2023. We wensen Wethouder Roelofs succes met de spoedige uitvoering.