Waar komt nieuwbouw basisschool het Spick?

Waar komt nieuwbouw basisschool het Spick?

Op 24 januari 2022 stond op de agenda van de gemeenteraad het raadsvoorstel betreffende de locatiekeuze van de basisschool in Beesel. Een raadsvoorstel waarin het college van Burgemeester en Wethouders haar voorkeur uitsprak voor de locatie Sportpark de Solberg als ontwikkellocatie voor nieuwbouw van de basisschool. Volgens het college was er haast geboden om dit besluit te nemen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Als VLP hebben wij ons vragen gesteld bij de plotseling urgentie. Immers het dossier ligt al jaren op de plank bij de verantwoordelijk wethouder Onderwijszaken.

Als VLP hebben wij al eerder aangegeven het heel belangrijk te vinden dat een basisschoolvoorziening in de kern Beesel geborgd blijft. Deze basisschoolvoorziening moet er voor zorgen dat de Beeselse kinderen in een goede, toegankelijke en veilige omgeving hun basisschoolperiode kunnen doorlopen. Echter hebben wij ons als VLP altijd op de vlakte gehouden m.b.t. een locatiekeuze.

De VLP heeft altijd aangedrongen op een goed onderbouwd voorstel voor wat betreft de te kiezen locaties. Voor- en nadelen moeten duidelijk in beeld zijn waarbij ook de keuze van de inwoners een essentiële rol speelt. In het raadsvoorstel van 24 januari 2022 ontbrak deze duidelijkheid. Er waren teveel open eindjes. Een risicoafweging en een afweging op basis van kosten kan niet gemaakt worden. Hiervoor is een doorberekening van de inpassingen in het Programma van Eisen nodig evenals inzicht in alle bijkomende kosten die op dit moment ook nog niet inzichtelijk zijn voor de twee overgebleven scenario’s, zijnde de huidige locatie en de locatie bij Sportpark de Solberg.

Voor de VLP een duidelijke reden om het raadsvoorstel in zijn huidige vorm niet te steunen!

Uiteraard heeft de VLP nagedacht over een constructieve oplossing om uit deze impasse te komen. We hebben een amendement (een wijziging op het raadsvoorstel) ingediend. Als VLP wilden wij dat beide locaties (huidige locatie en de locatie bij Sportpark “De Solberg”) als mogelijke ontwikkelingslocatie zouden worden aangeboden aan de Raad. Hierbij zou een  programma van eisen, stedenbouwkundige inpassing en alle (in)directe kosten en opbrengsten gerelateerd aan beide mogelijke keuzes moeten worden gemaakt. Uiteraard moesten alle stakeholders zoals bijvoorbeeld Kerobei in dit traject worden meegenomen. Het amendement werd alleen door de fractie van Samen Verder gesteund. Jammer genoeg waren onze coalitiepartners CDA en Beeselse lijst tegen ons amendement en hielden ze vast aan de locatie bij Sportpark de Solberg.

Omdat duidelijk werd dat de stemmen in de gemeenteraad staakten, 7 raadsleden waren voor en 7 raadsleden waren tegen het raadsvoorstel en het amendement, heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten het Raadsvoorstel aan te houden en niet in stemming te brengen. Het college gaat de in het VLP amendement gevraagde extra informatie verzamelen betreffende programma van eisen, stedenbouwkundige aanpassing en het financiële plaatje voor beide locaties met als doelstelling deze informatie aan te leveren voor de Raadsvergadering van 7 maart 2022. Hierdoor zou toch nog, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14,15 en 16 maart, een besluit over de basisschool in Beesel genomen kunnen worden.

U mag er op rekenen dat de VLP hierbij een door constructieve houding zal aannemen. De keuze van de inwoners speelt hierbij een belangrijke rol in combinatie met een goed onderbouwd voorstel waarbij alle voor- en nadelen van beide locaties inzichtelijk zijn. Wij houden u op de hoogte van de verdere voortgang.