Bosgebied blijft voorlopig verboden gebied voor recreanten

Bosgebied blijft voorlopig verboden gebied voor recreanten

Op dinsdag 4 Juni 2019 heeft een windhoos het noordelijke deel van onze gemeente getroffen. Dit veroorzaakte aanzienlijke schade bij diverse woningen maar ook de aanliggende bospercelen werden getroffen. Een deel van deze schade is nog goed waarneembaar in de bospercelen tussen de Maasstraat en de Schelkensbeek. Diverse paden zijn sindsdien geheel of gedeeltelijk afgesloten vanwege gevaar veroorzaakt door de omgevallen bomen of door mogelijk vallende takken.

Omdat er geen aanstalten worden gemaakt om een en ander op te ruimen heeft de VLP navraag gedaan naar de stand van zaken. Hieruit blijkt dat het vrijmaken van de paden in dit gebied pas later in het jaar zal gaan plaatsvinden door de aanwezigheid van de eikenprocessie rups. Doordat bomen met daarin rupsnesten ontworteld zijn en takken afgebroken, zijn aanwezige rupsnesten door het hele gebied verspreid geworden. Dit bemoeilijkt het opruimen aanzienlijk.

De gemeente Beesel heeft bij de bestrijding en opruiming van nesten van de processierups besloten om zich te focussen op zogenoemde overlast locaties als scholen, speelplaatsen, aanliggende wegen etc. Voor bosgebieden was de aanpak gericht op stroken die direct naast bos- en wandelpaden lagen. Omdat door de windhoos de nesten door het gehele gebied verspreid zijn is hier in dit gebied geen prioriteit aan toegekend en wordt hier pas later in het jaar actie op ondernomen.

Als dit gebeurd is kan begonnen worden met het opruimen van bomen en takken. Er ligt een wettelijke zorgplicht voor een perceeleigenaar om bomen en/of takken die een gevaar kunnen opleveren voor de perceelbezoekers weg te nemen. Het gehele gebied blijkt echter uit tientallen kavels te bestaan met veelal verschillende eigenaren. De gemeente heeft deze eigenaren in kaart gebracht en zal ze over deze zorgplicht aanschrijven. Verwacht wordt dat tegen het einde van het jaar alles opgeschoond is en de paden weer toegankelijk zullen zijn.

Los van het bovenstaande heeft de VLP nogmaals aandacht gevraagd voor de toenemende overlast die veroorzaakt wordt door de processierups. De gemeente blijkt de bestrijding dit jaar te hebben geïntensiveerd met een biologisch middel. De komende jaren wordt deze koers voortgezet en daarnaast wordt er door het verhogen van de biodiversiteit en het strategisch plaatsen van nestkasten ook ingezet op het aantrekken van meer natuurlijke vijanden van deze rups.

De VLP zal de voortgang en uitvoering blijven monitoren en u op de hoogte houden van bijzondere ontwikkelingen.