Algemene Beschouwingen 2016

Algemene Beschouwingen 2016

1e termijn Algemene beschouwingen VLP naar aanleiding van de begroting 2017

Vorig jaar refereerden wij als VLP bij de behandeling van de begroting 2016 aan een kabbelend beekje. Een metafoor waar diverse fracties het afgelopen jaar dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen dat we de lat wellicht te hoog hebben gelegd. Wij zijn als een schip dat in beweging is. De koers is uitgezet en we moeten het schip de tijd geven om de haven te bereiken. Het plan Oppe Brik en de decentralisaties zijn hier voorbeelden van.

Voor ons ligt een sluitende meerjarenbegroting. De VLP complimenteert het college en het ambtenarenapparaat hiermee. Een begroting waarbij risicovoller begroot is zoals door de raad al meerdere keren gevraagd. De VLP juicht dit toe. Een begroting waarbij maximaal gebruik is gemaakt van de beperkte ruimte die de Rijksoverheid ons geeft.

Een Rijksoverheid die op twee gedachten hinkt. Enerzijds een deregulering die met de mond beleden wordt en anderzijds kaders die afgegeven worden waaraan een gemeente moet voldoen met alle mogelijke gevolgen van dien. De VLP wilt in dit kader met nadruk wijzen op de komende Omgevingswet die naar men zegt qua impact voor de gemeente te vergelijken is met de invoering van de 3 decentralisaties. Klopt dit, en zo ja zijn wij hier dan klaar voor. De VLP heeft al eerder aangegeven dat een uitbreiding van het ambtenarenapparaat acceptabel is indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de voor ons liggende taken. In deze begroting zien we dit terug.

Een onderdeel van de eerder genoemde beperkte ruimte die we zelf kunnen invullen vormen een aantal belastingen. Binnen de fractie heeft een discussie plaatsgevonden over de hoogte en vorm van diverse belastingsoorten en doelen. Ook tijdens het recente overleg op initiatief van de Recron met de toeristische ondernemers is hier nadrukkelijk over gesproken en zijn mogelijkheden door hun aangedragen. In de aanloop naar de begroting 2018 willen wij graag een raadsbrede discussie hierover voeren.

De begroting is wederom zoals afgesproken high over. De VLP heeft hier destijds mee ingestemd maar constateert dat er een spanningsveld is tussen deze high over begroting en de gedetailleerde begrotingen van enkele jaren geleden. De VLP wil graag na de Algemene Beschouwingen tijdens een werkvergadering hier met de overige fracties over van gedachten wisselen.

De VLP heeft zich al meerdere malen kritisch uitlaten over de diverse gemeenschappelijke regelingen. Met name de financiële gevolgen zijn het afgelopen jaar meer dan duidelijk geworden. Dit heeft o.a. geresulteerd in het komende onderzoek van de gemeenschappelijke rekenkamers naar de Veiligheidsregio. Ook de Modulaire gemeenschappelijke regeling verraste ons onaangenaam. De VLP is wel te spreken over de gang van zaken bij de WAA en de aandacht die is gegeven aan de mensen die hier werkzaam zijn. We verwijzen met name naar de groenploeg die wij nu in dienst genomen hebben.

De VLP is tevreden met de ontwikkelingen binnen het sociale domein. De financiële uitdagingen worden opgepakt en gepareerd. Wel constateren wij een kanteling van maatwerk voorzieningen naar collectieve voorzieningen. Dit mag geen doel op zich zijn en moet in het belang zijn van de zorgvragers. Maatwerk heeft nog steeds onze prioriteit en moet mogelijk zijn en blijven. Onderschrijft de wethouder dit?

Vorig jaar hebben wij nadrukkelijk onze zorgen over het project Blijvend Voorzien geuit. De VLP constateert op dit moment dat er nog steeds geen concreet voorstel ligt en we maken ons ernstige zorgen of dit binnen de huidige raadsperiode wordt gerealiseerd. Om bij de schepen te blijven, hoe denkt de wethouder dit vlot te trekken en wanneer kunnen wij een concreet plan verwachten.

Ook op het gebied van duurzaamheid zijn wij niet tevreden met de resultaten tot nu toe. Dit is een speerpunt in het verkiezingsprogramma van de VLP. We zijn blij dat er € 300.000,– is gereserveerd voor duurzaamheidinitiatieven. Om een goede besteding van deze gelden te waarborgen zouden wij graag een objectief onderzoek willen laten uitvoeren naar de mogelijkheden van alternatieve energiebronnen binnen de grenzen van de gemeente Beesel. Op basis van dit onderzoek kan dan een inhoudelijke discussie binnen de raad plaatsvinden.

De winstwaarschuwing genoemd door de portefeuillehouder met betrekking tot de openbare bibliotheek nemen wij ter kennisgeving aan. De VLP draagt de voorziening een warm hart toe, wenst hier niet verder op te bezuinigen en wil nadrukkelijk betrokken worden bij de verdere ontwikkelingen.

Het plan Oppe Brik is ook een speerpunt van de VLP. Dit ambitieuze plan leeft nadrukkelijk in ons dorp. Wij zijn blij dat er zichtbare ontwikkelingen zijn en dat er met de bouw van het eerste appartementencomplex en de huurwoningen voor jongeren begonnen is. Voor ons gevoel, hetgeen ook bevestigd wordt door vragen die we krijgen van burgers, lijkt het hele proces traag te verlopen. Graag vernemen wij van de wethouder de actuele stand van zaken met betrekking tot dit plan.

Toerisme is belangrijk voor onze gemeente . Als groene buffer tussen Venlo en Roermond met de draak als uithangbord en gelegen tussen de Maas en de Duitse grens hebben wij heel wat te bieden. Dit moet ook zichtbaar worden in een goede infrastructuur met wegen die van goede kwaliteit zijn, mooie groenvoorzieningen en aansprekende activiteiten. De VLP ziet de gemeente in dit kader als een partner voor de diverse R&T ondernemers die daar waar nodig als aanjager functioneert.

Communicatie blijft een ieder jaar terug kerend aandachtspunt. De VLP constateert dat het college hier een verbeterslag in kan en moet maken.

De fractie van de VLP spreekt met vele inwoners. Uit de diverse reacties kunnen we concluderen dat men tevreden is over het voorzieningen nivo, verenigingsleven, wonen en welzijn. Dit wordt ook bevestigd door de uitkomsten van de klantmonitor en de gesprekken in het kader van Blij in Beesel. De VLP onderschrijft dit gevoel van harte. We zijn niet alleen Blij in Beesel maar ook Trots op Beesel.

 

2e termijn Algemene beschouwingen VLP naar aanleiding van de begroting 2017

De fractie van de VLP heeft afgelopen maandag met belangstelling de Algemene Beschouwingen in 1e termijn van de overige fracties en de reactie hierop van het College gevolgd. Wij hebben geconstateerd dat er per fractie vaak over dezelfde onderwerpen is gesproken. Wij vinden dat goed nieuws. Graag lichten wij dit toe. Dit betekent namelijk dat er veel gezamenlijk draagvlak is en dat we samen aan de slag zijn met de juiste onderwerpen. Terugkijkend naar de afgelopen periode constateren wij dat er steeds meer toenadering is tussen de politieke partijen. Het samenspel met het College verloopt over het algemeen prima.  Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel en dat is er voor zorgen dat het met onze inwoners goed gaat, nu en in de toekomst. En ja, natuurlijk zijn er verschillende meningen over de onderwerpen, maar door hier met elkaar een open dialoog over aan te gaan wordt het eindresultaat alleen maar beter.

Toch zijn er een aantal onderwerpen uit de Algemene Beschouwingen in 1e termijn waar we nog graag een antwoord of nadere toelichting van het college op zouden willen hebben. Ook hadden wij nog graag reacties van de andere fracties op diverse onderwerpen die wij in 1e termijn benoemd hebben.

Het is goed te horen dat de portefeuillehouder onze zorgen betreffende de Omgevingswet onderschrijft en hier bijzondere aandacht voor heeft. Graag worden wij op regelmatige wijze geïnformeerd over de voortgang van dit traject. Is Beesel een van de pilotgemeenten?

In 1e termijn is door de VLP de wens geuit om in de aanloop naar de begroting van 2018 in de 1e helft van 2017 een werkvergadering in te plannen met als doel nadrukkelijk naar de diverse lokale belastingen te kijken en de mogelijkheden te inventariseren betreffende hoogte, vorm en doel hiervan. We hebben kennis genomen van het voorstel van het CDA betreffende de toeristenbelasting. We vinden dit een sympathiek voorstel maar willen dit breder trekken in een discussie over alle lokale belastingen. Graag vernemen wij van de andere fracties of ze kunnen instemmen met de voorgestelde werkvergadering.  Wat is het standpunt van het college in deze?

De high over begroting die wij momenteel ontvangen is twee jaar geleden geïnitieerd. De VLP heeft behoefte aan een nadere evaluatie hiervan. Is dit de vorm die wij als raad voor ogen hadden en waar wij als fracties het beste mee uit de voeten kunnen? Onderschrijven de andere fracties deze behoefte en ondersteunen zij een raadsbreed overleg hierover?

De Gemeenschappelijke regelingen zijn door diverse fracties aangehaald. Het door de burgemeester aangekondigde overleg hierover juichen wij toe. Als VLP hebben wij al eerder aan een soortgelijk overleg met diverse gemeenteraden in Venlo deelgenomen. Wij onderschrijven de meerwaarde en verwijzen naar de inspanningen van onze griffie die destijds onze positie als gemeente Beesel uitstekend in beeld heeft gebracht.

Het antwoord van de wethouder met betrekking tot het maatwerk in het sociale domein stemt ons niet tevreden. Daar waar wij nadrukkelijk vragen of maatwerk als voorziening nog steeds onze prioriteit heeft als gemeente citeert de wethouder uit het beleidsplan en vindt het maatwerk volgens hem plaats in het keukentafelgesprek. En als dit al zo is, wordt dan geïnventariseerd en geëvalueerd of hetgeen besproken is in het keukentafelgesprek daadwerkelijk gerealiseerd is en het beoogde resultaat behaald?  We hebben hier bedenkingen bij en vragen ons af of de financiële bril die gehanteerd wordt niet al te nadrukkelijk de uitkomst bepaald. Wij zien een evaluatie graag tegemoet en zouden graag van de andere fracties vernemen hoe zij hierover denken.

Met betrekking tot Blijvend Voorzien willen wij de wethouder nogmaals verwijzen naar de geluidsopname van de recente werkvergadering. Daarin is duidelijk verwoord wat de opdracht is die wij als raad hem hebben meegegeven. Wat de VLP betreft hoeft u niet nogmaals richting ons terug te komen met een plan van aanpak. Wij hebben duidelijk aangegeven dat u de tijd krijgt om e.e.a. goed op te pakken maar blijven onze zorgen uitspreken over dit traject wat al veel te lang loopt en waar de raad al diverse keren geconsulteerd is met een uitkomst die niet in lijn lag met onze verwachtingen. Worden wij wel gehoord? Wij verwijzen graag naar de Algemene Beschouwingen in 1e termijn van de Beeselse Lijst en hun inbreng betreffende dit onderwerp.  Dit mag u wat ons betreft een op een overnemen als uitgangspunt.

Met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid zijn we benieuwd naar de resultaten van het onderzoek dat de provincie gaat houden. Wanneer kunnen we de uitkomsten hiervan verwachten?

De VLP wilt graag zodra het rapport gereed is betrokken worden bij de discussie met alle relevante beleidsvelden en niet zoals door de wethouder gememoreerd pas hierna tijdens een inhoudelijke discussie met de raad. Dit om te voorkomen dat wellicht voor de VLP acceptabele mogelijkheden de raadszaal niet halen. Verder willen wij kort reageren op de Groene Vogel. De opbrengst hiervan is matig te noemen en staat in geen verhouding tot de geleverde inspanningen. De VLP is kritisch richting een verdere ondersteuning.  Wat is trouwens de status van de lokale energiemaatschappij?

De wethouder is uitgebreid ingegaan op de diverse vragen en opmerkingen betreffende de  bibliotheek. De VLP is benieuwd naar het beleidskader waarbij wij willen meegeven dat lezen, schrijven en taalontwikkeling weliswaar de focus moeten hebben van een bibliotheek maar het ondernemerschap van de medewerkers van de onze bibliotheek er voor heeft gezorgd dat onze positie toch echt wel anders is dan die van de twee andere onderdelen.

De status van het plan Oppe Brik is door de wethouder uitgebreid toegelicht. Ook is uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkelingen m.b.t. de voormalige Greswarenfabriek. We zien het raadsvoorstel in deze met vertrouwen tegemoet. In het verlengde van het plan Oppe Brik zijn we blij met de aanvullende informatie die wij ontvingen betreffende de mogelijkheden voor het bouwen in het kerkdorp Beesel. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen aan de Beeselse gemeenschap in het algemeen en de jongeren in het bijzonder.

In 1e termijn gaven wij aan dat toerisme belangrijk is voor onze gemeente. Dusdanig belangrijk dat wij daar waar nodig de gemeente als aanjager zien. Uit de toelichting van de wethouder blijkt dat hij het hiermee eens is. Dit gelet op de hernieuwde uitnodiging richting de toeristische ondernemers om op 21 november aanstaande samen het gesprek aan te gaan over hoe we onze mooie gemeente nog beter kunnen neerzetten in binnen- en buitenland.

Voor wat betreft communicatie vragen wij nogmaals de aandacht voor adequate, tijdige informatie. Regelmatig moeten we navraag doen over evaluaties, statussen en gemaakte afspraken.  In deze Algemene Beschouwingen zijn diverse voorbeelden de revue gepasseerd. Maar ook het delen van successen zit niet echt in ons DNA.  Onderschrijft het college onze constatering en op welke wijze gaat ze hier iets aan doen?

Met betrekking tot onze eigen Algemene Beschouwingen in 2e termijn zouden wij nog een tweetal zaken aan het college willen meegeven

In de begroting wordt aangegeven dat er een overschot is m.b.t. de subsidie voor het muziekonderwijs. Gekeken wordt of er binnen het primair onderwijs mogelijkheden in dit kader liggen. De VLP heeft recent gesproken met de exploitant van Rock Station en wil graag een andere denkrichting introduceren. We zouden de portefeuillehouder willen vragen de mogelijkheid te bezien voor het oprekken van de leeftijdgrens van het muziekonderwijs van 18 jaar naar 21 jaar en hiervoor het overschot te gebruiken.  Dit om te waarborgen dat in deze leeftijdscategorie, door de meestal hoge kosten van vervolgstudies, muzikanten afvallen om financiële redenen.  Graag vernemen wij van andere fracties hun mening hierover.

In de voorliggende begroting is de post Onvoorzien geschrapt. Dit past binnen het eerder gememoreerde risicovoller begroten. Echter, geeft de raad hiermee een instrument uit handen? Immers het college bepaald of iets onontkoombaar en onvermijdbaar is. Graag vernemen wij van het college welke bewegingsruimte hier resteert voor de raad en of wij nu een situatie realiseren waarbij wij mogen tekenen bij het kruisje?

Voor wat betreft de Algemene Beschouwingen in 1e termijn van de overige fracties willen wij opmerken dat veel van de genoemde zaken in lijn liggen met door ons genoemde onderwerpen.  We willen echter 1 onderwerp eruit lichten.

De constatering van de PvdA betreffende de toenemende vluchtelingenstroom onderschrijven wij niet. De getallen zeggen iets anders. Wij horen nadrukkelijk in hun argumentatie de discussie in de 1e en 2e kamer terug. Wij zijn tevreden met het aantal door de gemeente geplaatste statushouders. Dit past binnen de huidige situatie. Het valt ons trouwens op dat er relatief weinig statushouders in het kerkdorp Beesel zijn geplaatst. Dit ondanks een eerdere oproep van de BL om gelet op de demografische ontwikkelingen en gelet op de gang van zaken in het verleden met voorrang deze groep te plaatsen in het kerkdorp Beesel. Wij roepen het college op hier gevolg aan te geven.

Tot zover onze algemene Beschouwingen in 2e termijn.