Algemene Beschouwingen 2017

Algemene Beschouwingen 2017

1e Termijn Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de begroting 2018.

 

Voor ons ligt de laatste begroting van deze raadsperiode. Als VLP gaan we niet uitgebreid terug blikken op hetgeen bereikt is in de afgelopen 4 jaar. We hebben hier eerder verslag over gedaan en we verwijzen graag naar onze nieuwsbrief en de site. Het verleden ligt achter ons, moet niet vergeten worden, maar het is de toekomst die voor ons ligt en die ons als VLP aantrekt.

 

De VLP is een ferm voorstander van een goede mix tussen ambitie en realiteitszin. De gemeente Beesel is een gemeente die onderscheidend is. Wij verwachten, nee eisen dit van onszelf maar ook van onze ambtenaren, college en gemeenteraad. Geen angst voor het vreemde, geen navelstaren, maar ambitie en vertrouwen in partners, organisatie, bedrijven en vooral burgers.

 

Het is niet de cash die king is maar onze wil om onderscheidend te zijn. Er liggen de komende jaren met name in het sociale domein weer de nodige uitdagingen voor ons. Een verouderende bevolking met problemen die hiermee verband houden, krimp die wellicht gekeerd kan worden, nieuwe wet- en regelgeving met als voorlopig “hoogtepunt” de omgevingswet, de vraag naar een eigen identiteit van de diverse kernen en ga zo maar door.

 

De VLP gaat deze uitdagingen graag aan. Niet als politieke partij  maar als een groep betrokken lokale burgers die verder kijken dan vandaag en morgen. Ons programma is het programma van en voor onze gemeenschap. Een betrokken lokale entiteit zonder landelijke agenda, en die er ook nog is over 10 of 20 jaar.

 

De gemeente Beesel is een financieel gezonde gemeente. We hebben onze zaken goed op orde. De voorliggende begroting toont dit wederom aan.  Indien nodig wil de VLP de middelen die ter beschikking staan gebruiken ten bate van haar inwoners en haar gemeenschap. Als een goed huisvader met een lange termijn visie. En ja, dit mag baanbrekend en vernieuwend zijn en vraagt durf en geen retoriek van alle betrokken partijen.

 

Uit de begroting blijkt dat de gemeente nadrukkelijk insteekt op  een kwaliteitsverbetering. Binnen diverse domeinen wordt de formatie uitgebreid om visie en beleid beter gestalte te kunnen geven. Als VLP hebben wij al eerder aangegeven dat de onderscheidende ambitie van onze gemeente ondersteunt moet worden met voldoende kwalitatief geschoold personeel. Met de nu voorliggende uitbreidingen in het personeelsbestand kan dan ook absoluut onze goedkeuring hebben.

 

Zoals eerder gememoreerd is onze financiële positie gezond en kunnen voorliggende grote investeringen zoals Oppe Brik gedragen worden. Aandachtspunt voor de VLP blijven met name de diverse gemeenschappelijke regelingen en de verbonden partijen. Te vaak zijn we de afgelopen jaren geconfronteerd geworden met verliezen en/of verzoeken om reserves aan te vullen. Als relatief kleine partner in deze regelingen is onze invloed beperkt. De in gang gezette verdere samenwerking en informatieverstrekking tussen de betrokken gemeenteraden juichen wij dan ook van harte toe.

 

We zijn zeer te spreken over het feit dat de voor ons liggende begroting gerealiseerd is zonder forse stijgingen in de lasten van burgers en bedrijven. Complimenten hiervoor aan het college en het ambtenarenkorps. Ook meerjarig ziet het plaatje er goed uit.

 

Binnen het sociale domein zijn we als gemeente goed op weg. Onze burgers zijn tevreden over de dienstverlening zoals blijkt uit een recente enquête, inkomsten en uitgaven zijn inzichtelijk en daar waar twijfel is zijn risico’s benoemd en onderkend. Met name op het gebied van de Jeugdzorg spreken wij onze bezorgdheid uit. Het feit dat op diverse vlakken de regie bij derden ligt maakt het financiële plaatje ongewis. We onderschrijven en steunen de inspanningen van het college en het ambtenarenkorps om hier verdere grip en/of inzicht in te krijgen.

 

Uit de begroting blijkt verder dat er nadrukkelijk inspanningen geleverd worden om de leefbaarheid binnen maar ook de uitstraling buiten onze gemeente verder te verbeteren. We juichen de revitalisering van diverse wijken nadrukkelijk toe en onderschrijven ook het bestaande woningbouwprogramma, het herstel van wegen, de voorgenomen verfraaiing van de entrees van de dorpen en de inspanningen met betrekking tot de winkelleegstand om maar enkele zaken te benoemen. En ja, er zijn ook twijfels. Te denken valt hierbij aan hoe de duurzaamheiddoelstellingen te realiseren zonder onze uitstraling als groene buffer en toeristische gemeente tussen de stedelijke gebieden Venlo en Roermond te verliezen. Een discussie die we graag met het college, ambtenarenkorps en de gemeenteraad aangaan.

 

Uit de de begroting komt naar voren dat we onze eigen buitendienst willen doorontwikkelen tot een Leer-Werkbedrijf. Dit vinden we als VLP een zeer goede ontwikkeling. In dit kader vragen we de verantwoordelijk wethouder om te onderzoeken of we werkzaamheden welke nu zijn uitbesteed, bijvoorbeeld het maaien van de voetbalvelden,  weer in eigen beheer kunnen gaan nemen.

 

Samenvattend concluderen wij dat er een sluitende begroting ligt, wij als VLP het college en ambtenarenkorps hiermee nogmaals willen complimenteren, er mooie uitdagingen achter ons lagen en er nog vele voor ons liggen, maar dat wij als VLP deze graag aan gaan met onze burgers, bedrijven en verenigingen.

 

2e Termijn Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de begroting 2018.

De fractie van de VLP wil graag reageren op de reacties van fracties van het CDA, Beeselse Lijst , PvdA en het College n.a.v. hun  1e termijn op de beschouwingen;

CDA:

  • Voorgezet onderwijs : als we uw beschouwingen lezen dan heeft het de schijn dat het CDA in de lead is geweest ten aanzien van dit onderwerp. Laten we concluderen dat realisatie en voortbestaan van voortgezet onderwijs in onze Gemeente het resultaat is van de gehele gemeenteraad.
  • Updaten burgerzaal, commissie – en bespreekkamers; De VLP fractie is geen voorstander om dit onderwerp kader stellend te behandelen. We volgen in deze graag de lijn die de portefeuillehouder voorstelt; krediet beschikbaar stellen als raad om vervolgens met stakeholders gezamenlijk aan de slag te gaan.  Ten aanzien van het beschikbaar stellen van vergaderruimtes tbv initiatieven vanuit de gemeenschap is de fractie van de VLP van mening dat het gemeentehuis een gemeentehuis is en geen gemeenschapshuis. We denken dat uw voorstel leidt tot “broodroof” bij huidige uitbaters met vergaderfaciliteiten en dat het leidt tot met name operationele belemmeringen vanuit het Gemeentehuis mochten vergaderfaciliteiten beschikbaar worden gesteld.
  • Aanpak leegstand door middel van leegstandverordening: Als VLP fractie zijn we van mening dat we als 1e dienen in te zetten op de gezamenlijke aanpak van de winkelleegstand in het kader van de POL uitwerking en dit op basis van onderlinge samenwerking en oplossingsgerichtheid.  Om enkel en alleen primair uit te gaan van een leegstandsverordening gaat de VLP op dit moment te ver.
  • Bouwen naar behoefte: de VLP kijkt uit het actualiseren van de prognoses op basis van de huidige woonvisie in 2018.

 

Beeselse Lijst:

 

  • VLP ondersteunt en onderschrijft uw wens voor de realisatie van een fiets- voetpad langs de Maas tussen Belfeld en Reuver en Beesel en Roermond. Wellicht dat we beter zouden kunnen spreken van een fiets- en voetroute. We zijn ons terdege bewust dat we in dit kader afhankelijk zijn van derden.
  • Uw voorstel om een pilot te beginnen ten aanzien van de invoering van Omgevingswet waarbij een deel van de op te pakken energieopgave wordt verwerkt kan op onze volledige steun rekenen.
  • Afkoppelen hemelwaterafvoer: De fractie van de VLP ondersteunt Uw verzoek om het afkoppelen van hemelwaterafvoer verder te blijven stimuleren en om het subsidiebedrag naar voren te halen voor het jaar 2018 indien mogelijk.
  • BIZ: in 2018 is het formeel juridisch mogelijk om weer een BIZ op te richten en zien de toegevoegde waarde nadrukkelijk van een BIZ.
  • Initiatieven Hertje Offebek: Ook de fractie van de VLP heeft richting IHO aangeven tijdens en na de raadsvergaderingen / werkvergaderingen dat hun visies en denkrichtingen niet verloren mogen gaan en zeer waardevol zijn.

 

PvdA:

 

  • Vrij weinig ambitie van dit College: De Fractie van VLP onderschrijft uw stellingname niet en verwijst naar de reactie van de portefeuillehouder in 1e termijn waarin ze een opsomming geeft en welke de fractie van de VLP volledig kan onderschrijven.
  • Aanpak van de WMO, jeugdzorg en participatie;
  • Realisatie Oppe Brik;
  • Stappen op het gebied van afval reductie;
  • Opwaardering wegen en riolering;
  • Verbetering van wandel- en fietsroutes;
  • Beesel Drakedorp;
  • Bestendige subsidies voor onze verenigingen en bibliotheek;
  • Uitbouw van voorzieningen bij de voetbalclubs, manege en tennisvereniging;
  • Ontwikkeling Drakerijk;
  • Blij in Beesel;
  • Samenwerking in de regio Venlo.
  • Oproep om de circulaire economie als uitganspunt te hanteren voor al het beleid: De fractie van de VLP vindt dit een te grote stap waarvan we op dit moment de reikwijdte niet kunnen overzien en daarnaast de vraag of we hier nu  al aan toe zijn, naar onze mening nog niet.

 

College:

Onze zorgen welke we geuit hebben ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen zijn naar tevredenheid door het college beantwoord.

Onze bezorgdheid welke we hebben ten aanzien van de jeugdzorg en daaraan gekoppeld het belang van zicht op het handelen van derden wordt ook onderkend door uw college en we zijn blij om te horen dat er activiteiten in gang worden gezet om op speaking terms te blijven  met de stakeholders. Als fractie van de VLP willen we een actieve bijdrage leveren in de transformatie agenda jeugd.

De doorontwikkeling van onze buitendienst tot leer-Werkbedrijf en het hebben van voldoende werk wordt ook gezien door uw college en we zijn verheugd dat in de geest van ons voorstel voor het maaien van de voetvelden uw ook steeds deze afweging aan het maken bent.

 

Ten aanzien van de resultaten van de motie sportsponsoring en breedtesport is de fractie van de VLP voorstander om voor 2018  olympia’s tour naar onze Gemeente te halen. We zijn van mening dat dit evenement bijdraagt aan het landelijk op de kaart zetten van onze Gemeente.  Daarnaast zij we van mening dat je geen oude schoenen moet weg gooien voordat je nieuwe hebt.  Graag horen we de reactie van de overige raadsfracties en het college.

Van de wethouder horen we daarnaast graag wat de mogelijkheden zijn om de driedaagse triatlon eenmalig naar onze gemeente te halen en of dat voor 2018 realistisch is in combinatie met het betrekken van onze lokale verenigingen en wat de uitstraling is voor onze gemeente.

Reuver, november 2017

 

Jac  Heijnen

Ilona Franssen

Hans van Tegelen

Ge Derks

Bert van den Beucken

Piet Peulen

Lon Smeets

Theo Onckels