Uitbreiding parkeergelegenheid centrum Reuver

Uitbreiding parkeergelegenheid centrum Reuver

Sinds 2011 zijn de ondernemers in de kern Reuver in afwachting van de realisatie van extra parkeerplaatsen. De destijds voorgenomen sloop van een deel van Rustoord in combinatie met de intrede van de blauwe zone vormde de basis van gesprekken tussen de Gemeente en de ondernemers en resulteerde in beloften tot het realiseren van de genoemde extra parkeerplaatsen.

Inmiddels zijn we 6 jaar verder. In de begroting van 2017 was een bedrag van

€ 112.000,–   gereserveerd voor de realisatie van 40 extra parkeerplaatsen in het voormalige Rustoord. Omdat nut en noodzaak van de parkeerplaatsen naar mening van de gemeenteraad niet voldoende onderbouwd waren werd opdracht gegeven om de parkeerdruk in het centrum nader te onderzoeken.

Inmiddels is het rapport gereed. Conclusie is dat extra capaciteit te overwegen is om met name piekmomenten bij evenementen en kerkdiensten te kunnen opvangen. Naar aanleiding van deze conclusie werd er in de raadsvergadering van 22 mei een voorstel behandeld waarin de aanleg van 40 hoogwaardige parkeerplaatsen ter bevestiging aan de Gemeenteraad werd voorgelegd.

De VLP heeft naar aanleiding van het rapport en het raadsvoorstel uitgebreid gesproken met ondernemers en burgers. De uitbreiding wordt toegejuicht waarbij verwezen wordt naar de loopafstanden naar de grotere parkeerplaatsen in het centrum, de extra stimulans voor ondernemers om zich in het centrum te vestigen, het regelmatig vol staan van de parkeerplaatsen van de NS bij het station en bij de Broeklaan, activiteiten in de Schakel en plechtigheden bij uitvaartcentrum Ruiver.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel werd het de VLP duidelijk dat een meerderheid van de raad een wijzigingsvoorstel van de BL en het CDA zou steunen. Op basis van dit voorstel wordt € 56.000,– ter beschikking gesteld om de parkeerplaatsen te realiseren, maatregelen te nemen om de verdeling en het gebruik van de parkeerplaatsen in het centrum te stimuleren en dient er na 1 jaar een evaluatie plaats te vinden waarbij parkeerdruk en gebruik nogmaals bekeken worden.

Concreet  worden er nu 40 parkeerplaatsen die kwalitatief minder zijn gerealiseerd. Indien uit de evaluatie na 1 jaar blijkt dat nut en noodzaak aanwezig zijn dan worden deze aangepast naar het oorspronkelijk gewenste nivo met mogelijke aanpassingen in het kader van duurzaamheid (palen voor elektrische auto’s). Het is niet de bedoeling dat de “tijdelijke” parkeerplaatsen na 1 jaar weer verwijderd worden mocht nut en noodzaak niet voldoende blijken.

De VLP is en blijft voorstander van het aanleggen van de oorspronkelijk gewenste parkeerplaatsen van hoge kwaliteit. Naar onze mening is voldoende onderbouwd waarom deze er moeten komen. Echter, in het belang van onze ondernemers en burgers zijn wij akkoord gegaan met het voorliggende wijzigingsvoorstel waardoor de lang verwachte uitbreiding gerealiseerd kan worden en op termijn een kwalitatieve verbetering van ons parkeeraanbod plaats kan vinden.